குறளின் கதிர்களாய்…(263)

செண்பக ஜெகதீசன்... மிகச்செய்து தம்மெள்ளு வாரை நகச்செய்து நட்பினுட் சாப்புல்லற் பாற்று. -திருக்குறள் -829(கூடா நட்பு) புதுக் கவிதையில்... மி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(262)

-செண்பக ஜெகதீசன்... ஏமுற் றவரினு மேழை தமியனாய்ப் பல்லார் பகைகொள் பவன். -திருக்குறள் -873(பகைத்திறம் தெரிதல்) புதுக் கவிதையில்... சுற்றம் நட்ப

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(261)

செண்பக ஜெகதீசன்... ஈன்றாள் முகத்தேயு மின்னாதா லென்மற்றுச் சான்றோர் முகத்துக் களி. -திருக்குறள் -922(கள்ளுண்ணாமை) புதுக் கவிதையில்... எது செய்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(260)

-செண்பக ஜெகதீசன் பழகிய செல்வமும் பண்புங் கெடுக்குங் கழகத்துக் காலை புகின்.                                                          -திருக்குறள் -9

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(259)

செண்பக ஜெகதீசன் எதிரதாக் காக்கு மறிவினார்க் கில்லை யதிர வருவதோர் நோய். -திருக்குறள் -429(அறிவுடைமை) புதுக் கவிதையில்... வரவிருக்கும் தீமையை வர

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(258)

-செண்பக ஜெகதீசன் தம்மிற் பெரியார் தமரா வொழுகுதல் வன்மையு ளெல்லாந் தலை. -திருக்குறள் -444(பெரியாரைத் துணைக்கோடல்) புதுக் கவிதையில்... அறிவு ஒழ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(257)

-செண்பக ஜெகதீசன் எண்ணித் துணிக கருமந் துணிந்தபி னெண்ணுவ மென்ப திழுக்கு. -திருக்குறள் -467(தெரிந்து செயல்வகை) புதுக் கவிதையில்... செய்யத்தகுந்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(256)

-செண்பக ஜெகதீசன்... தொடங்கற்க வெவ்வினையு மெள்ளற்க முற்று மிடங்கண்ட பின்னல் லது. -திருக்குறள் -491(இடனறிதல்) புதுக் கவிதையில்... தக்க இடத்தின

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(255)

செண்பக ஜெகதீசன்... அரியகற் றாசற்றார் கண்ணுந் தெரியுங்கா லின்மை யரிதே வெளிறு. -திருக்குறள் -503(தெரிந்து தெளிதல்) புதுக் கவிதையில்... அரிய நூற

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(254)

செண்பக ஜெகதீசன் இதனை யிதனா லிவன்முடிக்கு மென்றாய்ந் ததனை யவன்கண் விடல். -திருக்குறள் -517  (தெரிந்து வினையாடல்) புதுக் கவிதையில்... இ

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(253)

செண்பக ஜெகதீசன் கண்ணிற் கணிகலங் கண்ணோட்ட மஃதின்றேற் புண்ணென் றுணரப் படும். -திருக்குறள் -575 (கண்ணோட்டம்) புதுக் கவிதையில்... அணிகலன் க

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(252)

செண்பக ஜெகதீசன் உள்ளுவ தெல்லா முயர்வுள்ளல் மற்றது தள்ளினுந் தள்ளாமை நீர்த்து. -திருக்குறள் -596(ஊக்கமுடைமை)   புதுக் கவிதையில்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(251)

-செண்பக ஜெகதீசன் படியுடையார் பற்றமைந்தக் கண்ணும் மடியுடையார் மாண்பய னெய்த லரிது. -திருக்குறள் -606(மடியின்மை)   புதுக் கவிதையில்

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(250)

-செண்பக ஜெகதீசன்   பொறியின்மை யார்க்கும் பழியன் றறிவறிந் தாள்வினை யின்மைப் பழி. -திருக்குறள் -618(ஆள்வினையுடைமை)   புதுக் கவிதையி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(249)

-செண்பக ஜெகதீசன் தூங்குக தூங்கிச் செயற்பால தூங்கற்க தூங்காது செய்யும் வினை. -திருக்குறள் -672(வினைசெயல் வகை) புதுக் கவிதையில்... செயல்படும்போ

Read More