Archive for the ‘திருமால் திருப்புகழ்’ Category

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
இலைஇலை(இல்லை)நீர் ஏற்பேன், தலைவணங்கி பார்த்தா நிலையாமை சொல்லி நிமிர* -கலையாகும், கீதை கொடுத்திடுவேன் குந்திமக னேகேளாய் பாதை வகுத்தோன் பகிர்வு...கிரேசி மோகன்....! * -எடுத்தது கண்டனர், இற்றது கேட்டனர் -ராமர்....! -கொடுத்தது கண்டனர், கீதையைக் கேட்டனர் -கண்ணன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181204-DWA The 100 enemies within A4 Canson 200gsm -600dpi wcol wm நம்முள் கிடக்குது நூறு பகைவர்கள் கம்னு கிடக்கலாமோ காண்டீபா! -ஜம்னுநீ தேரையும் போரையும் தேர்ந்தெடுத்த என்னைக்கேள் நூறை ஒடுக்க நிமிர்''....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் -கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் -கிரேசி எண்ணம்
181129 Dialogue with Arjuna - Gitamrita 160gsm A4-wcol (milker, churner, feeder) ''ஊட்டுகிறார் கீதையை உண்ணென பார்த்தனுக்கு மாட்டுக்கார் கண்ணன், மதனியின்(பெரியபிராட்டி) -வூட்டுக்கார்(விஷ்ணு): கீதா அமுதத்தை, கேசவ் கொடுத்தது, சேதாரம் இன்றி சுவை’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம்  கிரேசி எண்ணம்
140221 Dialogue with Arjuna -wcol 24x32 -with Choodamani - icam இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாய்க் காட்டிடும் பொல்லாத நெஞ்சமொரு போக்கிரி -வில்லாளி போகாதே அஞ்சிப் பரிமுகம் பார்த்தனே யோகமாம் கீதை எடு....கிரேசி மோகன்....! Full story

அன்புள்ள அப்பா

அன்புள்ள அப்பா
  அன்புள்ள அப்பா அமுதசுரபி கட்டுரை தங்கள் மேலான பார்வைக்கு.....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
011201_Nimiththa matram-DWA -24x32 canson 200gsm Indian ink, watercolour, (Arjuna, O great archer, you are but an instrument) icam   ''பிள்ளைப் பிராயத்தை, துள்ளும் இளமையை, கொள்ளிக்குக் காத்திருக்கும் கோலத்தை, -உள்ளிருக்கும் ஆன்மா அசையாது காண்பதுபோல் காணும்காண் மேன்மேலும் மாற்றிடும் மெய்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181130 Yogakshema. Dialogue with Arjuna A4 Canson 200gsm 600dpi wcolour பாலுக்கும் காவல்க பாலத்திற்க் கும்மோட்ஷம் மாலவர் ஆலவாய் மாப்பிள்ளை(மதுரை சொக்கேஸர்) -போலக்க பாலத்தை ஏந்துகிறார், படைத்தகேசவ் சொல்வது, பாலமிது கண்ணபா லம்(ராமர் பாலம் போல்)....! ''இல்லாமல் நாமிருவர் என்றும் இருந்ததில்லை இல்லா திருப்பதே இங்குண்மை ! -வல்லானென் வேத மிதையுணர்ந்தால் வேதனைகள் இல்லைகாண் பாதமதைப் போரில் பதி''....! சாந்த வதனமும் சரப ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181129 -DWA 7 14 (Mameva yae Prapadyanthe mayametam taranti thaey )A4 160gsm -72dpi Lores wcol -wm கிருஷ்கெயில் உவாச.....! -------------------------------------------------- ‘’BATடை ஆட்டினர் BALLபார்த்தன் BOUNDRYக்கு சாட்டையால் ஆடிட சிக்ஸராம் -நாட்டினை ஆளவந்தோய் அர்ஜுனா அய்யன்சொல் கேட்டுBOWL BALLஎறிய கப்(CUP)புனக்கு பார்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181128_DWA wcol Canson A4 200gsm 600dpi Chanchalam hi manah Krishna Gita 6|34 காற்றினும் கஷ்டம் கவரிமனம் மானிடா! ஊற்றெடுத்து ஓடும் உபத்திரவம்! -சாற்றிடு கண்ணாநீர் கீதையைக் காதினில்: நான்செய்த பண்ணாத பாவமும் போச்சு....! மூப்பிழைய, மூச்சடைக்க, சாப்பாடே நஞ்சாக கூப்பிடாத காலன் கரம்குலுக்க -ஆப்பழியும்(உடல் அழியும்) அந்திம நாளேனும் அய்யோ மனமேநீ நந்த குமாரனை நம்பு....கிரேசி மோகன்.... Full story

ஹஸ்தாமலக கீதம்….!

  -------------------------------------------------------------------------------- நொச்சூர் ஸ்ரீவெங்கடராம ஸ்வாமிகளின் ஆங்கில உரையைப் படித்த பாதிப்பில், தமிழில் வெண்பாக்களாகச் செய்துள்ளேன்.... ....மொழிபெயர்ப்பில் மூலமும் என்மூலம் வந்த கற்பனையும் இணைந்துள்ளது(ஸ்ரீ பகவான் ரமண உபயம்)....! ------------------------------------------------------------------------------------- (காப்பு) --------- ‘’அருணா சலர்க்குப்பின், ஆதிசங் கரர்பின் கருணா கரர்காம கோடி -உருவாய் அரனா கவந்து அரணாக நின்றோய் வரனாய்யென் வெண்பாவில் வா’’....கிரேசி மோகன்....! ----------------------------------------------------------------------------------------- ‘’ஆத்திலொரு கால்வைத்து ஆன்மப்போ ராட்டமாய் சேத்திலொரு கால்வைத்த ஜீவனவன் -காத்திருக்கான்... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181127 DWA -Canson 200gsm -600dpi scan wm-72dpi   ''தீண்டும் மனக்குரங்கின் தூண்டுதலால் வந்துபோகும் யாண்டும் குளிர்,வெப்பம் இன்ப,துன்பம் ! -பாண்டு மகனே பொறுப்பாய், மனதால் பொருப்பாய் புகழாம் போரில் புகு''....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181126 -DWA -between the armiesm-24x32 wcol canson 200gsm -icam wm இருபுறம் சேனை கருநிறக் கண்ணன் அருச்சுனன் தேரை அசைத்து -பொறுமையாய் கீதை பகர்கின்றார் காண்டீப சாரதி பாதை பகவானின் போக்கு.....கிரேசி மோகன்....! Full story

காமகோடி கட்டுரை…..!

காமகோடி கட்டுரை.....!
Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181124 Dialogue with Arjuna Icam Canson 200gsm A4 (Lord is present in every heart. The mind pays obeisance to him in the form of the cow) wm 'கன்றது கைநெல்லி,நின்றனுமன் கும்பிட, வென்றிட வேறென்ன வேண்டுமோ! -இன்றுனது உள்ளத்தின் சோர்வதனை கிள்ளியெறி, கீதைகேள் உள்ளங்கை நெல்லி உனக்கு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
181123_Lotus leaf - DWA Canson 200gsm A4 icam wm இல்லாத ஒன்றை இருப்பதாய்க் காட்டிடும் பொல்லாத நெஞ்சமொரு போக்கிரி -வில்லாளி அஞ்சின் அலைகளற்ற நெஞ்சிருக்க, வைக்கலாம் பஞ்சுக்(கு) அருகில் பிழம்பு(நெருப்பு)....கிரேசி மோகன்....! Full story
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.