Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 912345...Last »

முப்பெரும் தேவியர்

(வஞ்சித்துறை ) மலைமகள் ஆதியாம் முதல் பாதியாம் இவள் மீதியாம்    சிவம் தூதியாம்   பணி! அலைமகள் நாரணன்  மலர் தாரணம்   இவள் காரணம்   அரி வாரணம்  அணி கலைமகள் ஞானமும்  அவள் கானமும்    இதழ் மோனமும்  சுடர் தானமும்     இனி கல்வியும் தரும் செல்வமே வரம் வெல்லென உரம் சொல்லிட  வரும் அன்னையின் புகழ் முன்னையின்  கழல் கொன்னையை  விடும் சென்னையைத் தரும் Full story

பொறித்துப் படி

அறுசீர்க் கழிநெடிலடி ஆசிரிய விருத்தம் எத்தனைக்  கொடுமையிது எத்தனைக்    கொடுமையிது இத்தருண  மிங்கே அத்தனைக்  கடுமையிது      அத்தனைக்   கடுமையிது       முத்தமிழ    ணங்கே! இத்தனைக்  காயமுடன்         இம்மகள்         துடித்தழுது        இவ்வலியு   மோடு வத்தனைக்  காய்வந்து            பலியாகி         கிடக்கிறாள்      பரிகாச        மோவிது ? பெண்ணுக்கு  சீர்மதிப்பும்  சிதறாத           சிறப்பும்   தருவதுதான்       ஈன்ற‌ மண்ணுக்கு    ... Full story

கரிகால் பெருவளத்தான்

முனைவர் மு.புஷ்பரெஜினா, உதவிப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, பான் செக்கர்ஸ் மகளிர் கல்லூரி, தஞ்சாவூர். கயவர்க்கு எதிர்க்கும் கரியாவான் எதிர்க்கும் பகைக்கு காலனாவான் குயவனைப் போல் அறம் ஆக்கிடுவான் குற்றமெல்லாம் அறவே போக்கிடுவான் மைவரை கானகத்தே மயங்கிடுவான் மையலாரை கானத்தால் மயக்கிடுவான் தைபோல் நல்வழிதான் காட்டிடுவான் தையலாரைத் தன்வழிதான் கூட்டிடுவான் கண்ணனினும் தேர்ப்பாகன் கண்டதுண்டோ கரிகாலனினும் தேர்ப்புகழான் ஆண்டதுண்டோ கன்னலிலும் தேனொத்த தினிமையுண்டோ கண்ணினுள் சிறுதுரும்பு காப்பதுண்டோ காவிரிதான் கரைதாண்டி புரண்டிடலாமோ காவிரிதாய் காத்திடாது அழிக்கலாமோ காலனவன் கைவிரித்திடாது கவர்ந்திடலாமோ கரிகாலனவ‌ன் கல்லணையிடாது காத்திடலாமோ அயலாரைத் துரத்தியடிக்கும் வெறியானதே கரிகாலன் தாள்கள்தான் கரியானதே ஆக்கிடும் வேள்விகள்தான் சரியானதே ஆக்கினைக்கு நல் அறம்தான் அரியானதே!  Full story

தாய்மையே ! வெண்த்தூய்மையே !!

(கலி விருத்தம் ) தாயுமானவள்  தாரமானவள் தங்கையானவள்  அன்பினோடும் சேயுமானவள்  சேமமானவள்  சீருமானவள்    பண்பினோடும் வாயுமானவள்   வாசியானவள்  வாழ்வுமானவள் பண்ணோடும் வேயுமானவள்   பேருமானவள் பெண்மையாமவள்  தாய்மையே  1   ஈரமானவள்     தீரமானவள்   ஆரமானவள்  அரசனாகும் வீரமானவள்    விசயமானவள் வித்தையாகி  அகிலமாகும் வாரமானவள்   மாதமானவள் வருடமாகியே வயதுமாகும் சாரமானவள்   சந்தமானவள் சக்தியாமித் தாய்மையே         2   பெண்மையாக  மென்மையாக தந்திடும்பத்   துமாதமாக‌ உண்மையாக    இன்மையாகத்     தங்கிடும்கருப்  பையுமாக‌ தண்மையாக    திண்மையாக    கவனமாகப்  பெற்றெடுக்க‌ ப‌ண்மையாக     நண்மையாக    பிறப்பளித்த  தாய்மையே                   3   விழிகளாட்டி விரல்களாட்டி வளைகளாட்டி அம்மாயென‌ மொழிகளுட்டி தமிழனாக்கி வழிகளாற்றிய‌ அன்னையை பழிகளாற்றிக் கலைகளென்ற‌ கவர்ச்சிகாம வெறியரை அழிப்பதற்குச் சூலமேந்தும் ஆதிகாளியே தாய்மையே        4   கற்பனைக் கலையெழுதக் கன்னியரைப் பயமுறுத்தி அற்பனைப் போலசிலர் அறமாற்றி நெறிமாற்றி கற்பினைக் களங்கமுற கண்கலங்கச் செய்வதும் ஏற்பிலைக் காணாயோ! ... Full story

வேழ கணபதி காப்பு

-விவேக்பாரதி சந்தச் சிந்தியல் வெண்பாக்கள் மோன கணபதி ஞான கணபதி வான மருளிடு மாதி கணபதி கான கணபதி காப்பு! தீது விடுபட வாத மறுபட மோத வருமிட ரோடி விலகிட நாத கணபதி காப்பு! நாளு மடியவ ராழ வினைகெட ஆளு மரசுநி தான கணபதி தாளெ மதுகதி காப்பு! நீல நதிதவ மாழ வமரனு கூல கணபதி மூல அதிபதி கால கணபதி காப்பு! தேக முயர்நல மாக வழிசெயு மூக கணபதி மூட வினைதடு காக கணபதி காப்பு! ஆறு சடைதவ ழாதி சிவனொடு வீறு மிகவெதி ... Full story

அரவணைப்பாய் தாயே நீயும்!

  மகாதேவ ஐயர்  ஜெயராமசர்மா .... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா நவராத்திரி நன்னாளில் நலந்தரும் நாயகியிடம் வேண்டி நிற்போம் நலமுடன் நாங்கள்வாழ நாயகியைச் சரணடைவோம் நிலமெலாம் அமைதிகாண நெஞ்சார வேண்டிநிற்போம் அளவில்லா ஆசைதன்னை அகற்றிடு  தாயேயென்று அன்னையின் நாமம்தன்னை அனைவரும் துதித்தேநிற்போம் மதமதை  அடக்கிநிற்கும்  மகத்தான  மாதாநீயே மனமதில்  உறைந்துநிற்கும் மலமதைப்  போக்குதாயே உளமதில்  உன்னைவைத்து  உருகியே   பாடுகின்றோம் ஒருகணம் எம்மைப்பார்த்து உத்தமராக்கு  தாயே கல்வியைத் தரும்போதம்மா  கசடினை  நீக்கித்தாநீ நல்லதைச் செய்யுமெண்ணம்  நன்குநீ  படியச்செய்வாய் சொல்லெலாம் தூய்மையாக  சொல்லிட  வைப்பாயம்மா நல்மனத்  தோடுநாளும் வாழ்ந்திடச் செய்வாய்தாயே கோலமிட்டு  கும்பம்வைத்து  குத்துவிளக்  கேற்றுகிறோம் குடும்பமெலாம் ஒன்றுசேர்ந்து குறைசொல்லல் தவிர்க்கின்றோம் வாழுதற்கு நல்லவற்றை தேடித்தேடி எடுக்கின்றோம் வல்லமையின்  நாயகியே  வந்திடுவாய்  மனமெல்லாம் ஈரமுள்ள  வீரமதை ... Full story

என்றும் நிலையாய் இரு

ஆசை உருவாகும் அச்சம் நமைச்சாய்க்கும் பாசம் தொடந்து பரிகசிக்கும் - வாசமெனுங் குன்றுவந்து முன்னே குழைந்தாலும் என்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! பொன்னாடை மாறும் புகழ்மாலை தாம்மாறும் சொன்மாலை மாறும் சுகம்மாறும் - என்றைக்கும் ஒன்று நிலையாம் ஒழுக்கமாம் நன்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! கூட்டம் தொடர்ந்திருக்கும் கூப்பிட்டால் தான்தெரியும் ஈட்டம் எவரால் எனும்செய்தி - வாட்டத்தில் குன்றும் மனமிகவும் குற்றமடா நன்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! காலைச் சிவப்பொளிபோல் காட்சி அழகெல்லாம் காலம் கனிந்தால் கரைந்துவிடும் - காலமே நன்றும் நலிவும் நமக்கியற்றும் நன்னெஞ்சே என்றும் நிலையாய் இரு! வேதாந்த தத்துவம் வேகப் புரட்சிகள் ... Full story

களியைத் தந்தாய்

காலை 4 மணிக்கு பெங்களூருவின் ஒரு வீதியில் தங்குமிட விலாசம் தேடிக் கொண்டிருந்தேன். காலைப் பனியும் பயணக் களைப்பும் இப்படியொரு களியை எனக்குக் காட்டியது! காற்றினில் தெரிவதும் நம் குருவே! கண்ணை மறைத்திடும் கார்முகில் கூட்டத்தில் காலம் கழிந்திருந்தேன்! - ஒரு காலையும் மாலையும் பாலகன் ஆசையைக் கவ்விப் பிடித்திருந்தேன், எண்ண மனைத்திலும் ஏறிய மோகத்தில் எம்பிக் குதித்திருந்தேன் - வந்த ஏணியைத் தள்ளி யிகழ்ந்திட நாணின்றி எப்படியோ திரிந்தேன்! உண்மைப் பொருளை உணர மறுக்கின்ற உச்சத்தில் நானிருந்தேன் - சிறு ஊறுவந் தாலும் தடுக்குற்று பள்ளத்தில் உச்சிவிட் டேவிழுந்தேன் வண்ண மறிந்திடா வாழ்வினில் கண்முன்னே வானவில் கொண்டுதந்தாய் - குருவே வாடு மனத்தினில் தேடல் பயணங்கள் வார்த்துக் களியைத்தந்தாய்! நீயொரு சத்தியம் ... Full story

முதலுக்கே மோசம்

கவியோகி வேதம் சிற்பியின் கைகள் நடுங்குமெனில்    சிலைகளும் எவ்வா றுருவாகும்? கற்பவன் கல்வி சிறந்திடுமோ,    கற்பிப்ப வனுமே அரக்கனெனில்? கற்பிலா மாதர் தலைவியெனில்    கன்னலாய் ஆட்சி நடப்பதெங்கே? சொற்களும் இவைபோல் சக்திபெறா,,    சொலும்காப் பியமே ‘சக்கை’எனில்! கதிரவன் சக்தி வராநிலத்தில்    கனிதராப் புல்லும் முளைப்பதில்லை! முதியவர் ‘சோடை’- போம்ஊரில்    முன்னேற் றமென்றும் இருப்பதில்லை! சுதிகளே சேரா வீணைகொண்டால்    ‘சுக’மெனும் வார்த்தைக் கர்த்தமில்லை! கதியிலா ஏழை வாழ்வதெங்கே?    கருணையே பாயா ஆட்சிதன்னில்! பயிற்சியே செய்யா சோம்பல்மனம்    பகுத்தறி புத்தி கொள்வதில்லை! அயற்சியில் உழலும் நெஞ்சத்தில்    அற்புத ‘ஸித்தி’ வருவதில்லை! வயிற்றினில் அடிக்கும் சீமான்கள்    வாழ்வதும், ”சொல்லும்” தரமில்லை! கயிற்றினில் மாயை வாழ்வு‘கட்டும்’    கடவுளே! உனையான் விடுவதில்லை! Full story

நிறையாய் வளராய்

இனிய ஆசிரியர் (குரு) தின வாழ்த்துகள்   புவியாய் கதிராய் மதியாய் வெளியாய் நிலமாய் நீராய் தீயாய் காற்றாய் மலையாய் நதியாய் ஒலியாய் ஒளியாய் சகமாய் சுகமாய் மனமாய் வளர்ந்தே!! காயாய் கனியாய் கசப்பாய் இனிப்பாய் தாயாய் பதியாய் தமிழாய் அணியாய் உறவாய் உணர்வாய் உளமாய் இதமாய் கறவாய் கவியாய் கனவாய் நனவாய் சுரமாய் சுயமாய் சுருதியாய் கிருதியாய் தரமாய் சரமாய் வரியாய் சரியாய் கரமாய் க்ரமமாய் வரமாய் வருமாய் விரியாய் குருவே திரிமேன் ஒளியே! மனமாய் குணமாய் இனமாய் மதமாய் தனமாய் வளமாய் தினமாய் திறமாய் வ‌னமாய் தவமாய் பிறவாய் இறவாய் முடிவாய் தருவாய் முதல்வாய் சரணே!! சரியாய் உரையாய் விரியாய் வரியாய் கரியாய் அரனாய் அரியாய் குகனாய் தெரியாய் புரியாய் சுவையாய் அமுதே! பெரிதாய் சிறிதாய் கிரியின் அழகே!! கருவாய் ... Full story

இரங்கற்பா – கலைஞர் கருணாநிதி யெனும்……

இரங்கற்பா - கலைஞர் கருணாநிதி யெனும்......
கலைஞர் கருணாநிதி யெனும்...... உதய சூரியன் மறைந்து விட்டது தமிழ் இதய காவியம் இறந்து விட்டது பதிய வைத்தவை படர்ந்து வளர்ந்தவை விதியெனும் சொலில் நழுவி விட்டது சென்னை யென்பதும் கோட்டையின் பலம் இன்று நமக்கென கிடைத்ததெப்படி செம்மொழி யெனும் சிறப்பு கிட்டிட‌ தம்மொழிக்குமோர் வாய்ப்பதெப்படி சாதியிலை யினும் சாற்றும் பெருந்தகை வானப்பாதைக்கு சென்றதெப்படி மீதியிலை யெனும் போர்க்களங்களில்... Full story

ஒரு முறையேனும்

ஒரு முறையேனும்
சந்திரனையும் சூரியனையும் தந்தது யார் =====சற்றேயொரு முறை யேனும் யோசியுங்கள்.! எந்திர சக்தியை எங்கிருந்(அ)து பெற்றதாம் =====எங்கேயோ அந்தரத்திலது தொங்கு தற்கு.! மந்திரத்தால் இயங்க வில்லை தெரிந்துமது =====மாயமாய் மறைந்து மீண்டும் திரும்புகிறது.! தந்திரத்தால் அங்கே போகமுடியுமா?நிரந்- =====தரமாய் நிலையா யங்கே தங்கமுடியுமா.? தருகின்ற ஒளியும் தடங்களில்லாக் காற்றும் =====தரணியைக் காக்கச் சன்மானம் ஏதுமில்லை.! இருளும் ஒளியும் நீதராது இவ்வுலகுண்டா =====இயற்கையே உன்னை என்றும் மதிப்பேன்.! ஒருநாளில் ஒருமுறை யேனும் உன்னை =====உறங்கு முன்னே நினைப்பேன் அதன்பின்.! வருகின்ற மற்றை நாட்களில் எல்லாமும் =====வாழ்வி லொருவகைப் பிடிப்பு வருமென்றே.! ஒருமுறை தான்பிறவி வேண்டு மதுவும் =====உலகுக்குதவி செயும் கிரகங்களைப் போல.! கருவிலே இருக்கும் போதே நாங்களும் =====கருணை ... Full story

அன்னைத் தமிழ் அகமகிழும்!

நன்றி   எனும்   வார்த்தையினை நாம்  சொல்லத்  தயங்குகிறோம் " தாங்ஸ் " அங்கே வந்துநின்று தான்  நிமிர்ந்து  நிற்கிறது மன்னிக்க  என்று  சொல்ல மனம்  எமக்கு  வருகுதில்லை " வெரிசாறி " என்று  சொல்லி வேற்று  மொழி  உதிர்க்கின்றோம்  ! வந்து    நிற்கும்   விருந்தினரை " விசிட்டர் " என அழைத்திடுவோம் காலை  நேர  உணவதனை " பிரேக்பாஸ்டாய் " ஆக்கி  நிற்போம் மாலை  நேரம் உண்ணுவதை " டிபன் " என்று மாற்றிவிட்டு மனமகிழ்வை " ஹப்பி "  என்று வாயாரச் சொல்லி  நிற்போம்    ! அம்மாவின்  தங்கை  வீட்டில் " அன்ரியாய் "  ஆகி  நிற்பார் அப்பாவின்  தம்பி  அங்கே " அங்கிளாய் "  பெயர் பெறுவார் பெரியப்பா  பெரிய  அம்மா எனும் அருமை வார்த்தையெலாம் " அங்கிளெனும் " பெயர்  பெற்று அன்னைத் தமிழ் ஒழிந்துகொள்ளும்   ! பிறந்த     நாள்    விழாதன்னில் பெருங்  குரலால்  யாவருமே " ஹப்பிபர்த்டே "  எனப்   பாடி கைதட்டி  மகிழ்ந்து  நிற்போம் தமிழ்  மொழியில்  வாழ்த்திருக்க அதைத் தவிர்த்து விட்டுவிட்டு அன்னியத்தை பாடி நிற்றல் அருவருக்கும் செயல் அன்றோ   ! தொலைக் காட்சி  நிகழ்ச்சிகளில் தொகுத்து நிற்க வருபவர்கள் " ஸோவென்பார் "  " சொரி "   என்பார் சுவையதனை " சுவீற் "  என்பார் மூச்சுக்கு ஒரு  தடவை பேசி நிற்பார்  ஆங்கிலத்தை முன் வந்து  நிற்பதோ முக்கியமாய்  தமிழ் ... Full story

தமிழின் சக்தி

தமிழ்வளர்ச்சித் துறை நடத்திய தமிழ்நாடு பெயர்சூட்டல் பொன்விழாக் கொண்டாட்டத்தில் நிகழ்ந்த கவிதைப் போட்டியில் சென்னை மாவட்டத்தின் அளவில் முதலிடத்தில் தேர்வான என் கவிதை. தமிழுக்குச் சக்தியுண்டு - அதைத்    தாரணி கண்டிடும் நாளுமுண்டு! தமிழுக்குள் பக்தியுண்டு - தம்பி    தாவிநீ பாடு தமிழிற்சிந்து! கம்பன் கவிதையைப்போல் - இந்தக்    காசினி கண்ட கவிகளுண்டோ? உம்பர் வியந்தகவி - நம    துள்ளத்தி லூறி யினிக்குங்கவி! வள்ளுவன் சொன்னதைப்போல் - புவி    வாழ்க்கைக் குயரிய வேதநெறி கொள்ளுவ தெந்தமொழி - அன்புக்    கொள்கை பரப்பும் தமிழையன்றி? ஓங்கு புகழ்ச்சிலம்பும் - நல்ல    ஒண்டமிழ்ச் செல்வச் சிந்தாமணியும் தாங்கும் பெருமையெலாம் - வேற்றுத்    தன்மை ... Full story

மிச்சத்தை மீட்போம்

மிச்சத்தை மீட்போம்
கச்சத் தீவைக்கைவிட மாட்டோம் கத்தியே =====கூச்சல் குழப்பம் விளைவித்தவர் எங்கே.? மிச்சமின்றி ஆற்று மணல் அத்தனையும் =====மழித்து வழித்ததை மறைத்தவர் எங்கே.? இச்சகத்தில் வளமான இயற்கை வளமிருக்கு =====இனியும் அழியாமல் இருக்கவே விழித்திரு.! மிச்சத்தை இனியும் மீட்க வேண்டுமெனும் =====மேலான மனதை இனிமேற் கொள்வாயே.! அச்சம் நமைவிட்டு ஆங்கே பலமைல்தூரம் =====அகன்று விட்டது என்றுதான் நினைத்தோம்.! நச்சுக் கொடிபோன்ற நஞ்சாலை தழைத்ததால் =====நன்னீரும் கெட்டது நதிநீரும் விஷமாகியது.! இச்சைப் படிநடக்க எவருத்தரவு கொடுத்தார் =====இடர் செய்தற்கும் இங்கேயொரு காவலாளி.! மிச்சம் இருப்பதை மீட்கப்போய் மறுபடி =====மீளாத துயரத்தில் மீண்டும் ஆக்கிடுவாரோ.? அச்சமிலை அச்சமிலை என்றே முழங்கினான் =====நன்றே மஹாகவி நல்பாரதி அவரைப்போல உச்சக் கோஷம் எழுப்பினால் ... Full story
Page 1 of 912345...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.