Archive for the ‘மரபுக் கவிதைகள்’ Category

Page 1 of 512345

ஒருஆயுள் கைதியின் கோரிக்கை

  மீ.விசுவநாதன் தேவைக்கு மேலொரு காசினைத் தேடினால் நான்குற்ற வாளிதானே! நாவைத்தான் கட்டிடா நானுமோர் நாட்டிலே பொய்கூறும் பிள்ளைதானே ! சேவைக்கு நெஞ்சிலே கொஞ்சமும் சிந்தனை செய்யாத கள்ளனானேன் ! சாவைத்தான் எண்ணிடா மானுடச் சாத்திரம் கூறுமொரு வேடனானேன் ! மாடாக நித்தமும் வேலைசெய் மாந்தரின் கூலியிலே சூடுவைதேன் ! கோடானு கோடியாய்ச் சூதினைக் கொட்டியே நல்லோரை நோகடித்தேன் ! கூடாத நட்பினால் ... Full story

ஆனை முகன்

ஆனை முகன்
 மீ.விசுவநாதன்  மஞ்சள் பிடித்து வைத்து மனத்தோடு புல்லைப் போட்டு கொஞ்சம் அமைதி யோடு குணவானே பிள்ளை யாரே தஞ்சம் அடைந்தே னுன்னை தவறிலாத பொழுதைத் தந்து நெஞ்சி லிருப்பாய் என்றால் நினைவெல்லாம் நிறைந்தி ருப்பான் ! வேலை துவங்கி னாலும் வேதாந்தம் கற்கும் போதும் மேலை நாட்டிற் காக... Full story

மாக்கருணைக் கொடையன்றோ !

          எம். ஜெயராமசர்மா ... மெல்பேண் ... அவுஸ்திரேலியா   புலம்பெயர்ந்து சென்றாலும் புறப்பட்டு வந்திடுவார் நலம்கிடைக்கும் நல்லூரான் நற்றிருவிழா காண்பதற்காய் புலனைந்தும் தனைமறந்து புத்துணர்வு பெற்றுநிற்கும் புதுமையினைப் பெற்றுவிட புறப்படுவார் அன்பரெலாம் !   வெள்ளைமணல் வீதியிலே விரதமுடன் அடியார்கள் உள்ளமெலாம் உருகிநிற்க உருக்கமுடன் பாடிநின்றி கள்ளமெலாம் களைந்துவிடு கந்தாவென அழைத்து நல்லதமிழ் பாடிநிற்பார் நல்லூரான் சன்னிதியில் !   நாகரிகம் வந்தாலும் நல்லூரான் கோவிலிலே நல்லதமிழ்ப் பண்பாடே நாளுமே மிளிர்ந்துநிற்கும் நோயகல வீனைதீர நூறுமுறை அடியழித்துக் காதலுடன் நல்லூரான் காலடியைப் போற்றிநிற்பார் !   முத்தமிழைத் தந்தகந்தன் அத்தமிழைக் கேட்பதற்காய் எத்திக்கும் எதிரொலிக்கும் எழில்கொஞ்சும் எங்கள்தமிழ் தமிழ்கேட்ட அனைவருமே தமைமறந்தே இருப்பார்கள் இவையாவும் நல்லூரான் இருப்பிடத்தின் பெருமையன்றோ !   துறைதோய்ந்த ... Full story

“கொஞ்சம் யோசி”

மீ. விசுவநாதன்   பெற்ற உதவியை மறப்பதும் உற்ற துணைதனை இழப்பதும் - மனமே கற்ற வழியெது எண்ணுவாய் - தீ தற்ற மொழியிலே சொல்லுவாய் ! நித்தம் கவலையில் திளைப்பதும் சுத்த நினைவினை இழப்பதும் - மனமே சித்தம் அறிந்துடன் காட்டுவாய் - உன் குத்தம் குறைகளைக் கொட்டுவாய் ! உருவில் அழகினைக் கருதியும் அருகில் பணத்தது புழுதியும் - மனமே உருகி உருகியே கொஞ்சுவாய் - உயிர் திருகித் தவிகையில் அஞ்சுவாய் !... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் -7

விவேக்பாரதி  தான தந்தன தானா தனாதன  ...தான தந்தன தானா தனாதன  .....தான தந்தன தானா தனாதன - தனதானா !  சீறு மங்கர வோடே சடாமுடி  ...சீத ளம்பயி லாதே  நிலாவொடு  .......சீவ னந்தக னோடே யுலாவிடு - சிவதேவீ ! தீது மெங்கிலு மூடே யெழாதற ...தீரு மந்நிலை மாதே அழாதிர .......தீர மென்றிட மாரே விழாதுற - அருள்தாராய் !   ஏறு மங்கரி காடே புகாதரு  ...ளேகி யெம்மன நாடே சடாரென  ......ஏறி அந்திரி நீயே தயாபரி - வரவேணும்  ஏம மென்றுமெ சாகா துராவிட  ...ஏடி சங்கரி மாயே அடாசிடு  ......ஏத மென்றிடு தீயே சுடாதுற ... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் – 6

விவேக்பாரதி தந்ததன தந்தனம் தந்ததன தந்தனம்     தந்ததன தந்தனம் - தந்ததானா !  முன்புதம தன்பனுஞ் சந்திரனு மிங்ஙணம்  ...முந்திவர வென்றதும் - தன்றனோடு  முள்ளநகை தன்னையும் விண்ணுலவ நல்கி,நம்  ...முல்லையிலொ ளிர்ந்திடுஞ் - சம்புமாரி ! துன்பமது மெங்கிலுந் துண்டெனநொ றுங்கிடுந் !  ...துள்ளிவரு மன்பனின் - பிள்ளைகேவத்  துங்கமுள கொங்கையின் நல்லமுது தந்தவன்  ...துஞ்சிடவ மர்ந்த்துஞ் - சம்புமாரி !... Full story

நாராய் அழு

விவேக்பாரதி    நேரிசை ஆசிரியப்பா    கதிரவ னுதியாக் கருநிறக் காலை சதிர்படு மந்தச் சமவெளிப் பனியின் பால்நிற மன்ன படுவழ கோடே கால்நிற முள்ளக் கருநிற நாராய் ! பெறுமல கதிலே பேருரு கொண்ட உறுமீ னேந்தி யுச்சியிற் செல்வாய் ! உனதருங் கூட்ட மோய்விட மெல்லா மெனதருந் தலைவ ! னேவு கணையன் ! விண்ணளந் திட்ட விசையன் ! வீரன் ! கண்ணினி லதனைக் காட்டா மனிதன் ! அப்துல் கலாமெனு மதிசயக் கார ! னொப்பிலா தலைவன் ! ஒழுகிய பண்பன் ! தலைமுடி கவிழ்ந்தும் தலைகவி ழாதே யுலகினைக் கண்ட உத்தம வில்லன் ! வீணையும் ... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் 5

  விவேக்பாரதி   தனனதந்த தத்தத்த தந்த ...தனனதந்த தத்தத்த தந்த ......தனனதந்த தத்தத்த தந்த - தனதானா !   மணமறிந்த தெத்திக்கு மந்த ...மதுவருந்த தித்தித்த வண்டு ......மதிமயங்கி சுற்றித்தி ரிந்த - மலரோடு   மரமுவந்து கொட்டிக்க னிந்த ...மணியிலிங்கு மொத்திட்ட தென்றல் ......மகிழவந்து கட்டிப்பு ரண்ட - கனியோடு   கணமுமிங்கு சுற்றிக்கி டந்த ...கடுமைகல்லின் செக்குற்ற எண்ணெய் ......கமழவந்து பற்றித்தி கழ்ந்த - அகலோடு   கடவுளென்னு மொப்பற்ற வொன்று... Full story

தெய்வ தரிசனம்: ஆடிக் கிருத்திகை: முருகன் துதி

தெய்வ தரிசனம்: ஆடிக் கிருத்திகை: முருகன் துதி
ரமணி தெய்வ தரிசனம்: ஆடிக் கிருத்திகை: முருகன் துதி (எழுசீர்ச் சந்த விருத்தம்: தான/தனன தானன/தனன தான/தனன தானன/தனன . தான/தனன தானன/தனன தானனா) ஆறு படைகளில் ஆல யங்கொளும் ஆறு மாமுக வேலனே ஏறு மாமயில் சேரும் மாவிணை ஈச னுமைமகன் பாலனே கூறு மாவடி யார்ம னத்தினில் கோலம் கொண்டமர் குமரனே சேறு வொன்றையே சீந்து மென்மனம் சேயெ னக்கருள் அமரனே. ... 1 (2) ஓது மாமறை உன்ன தம்வரும் உன்னைப் பாடிடும் போதிலே யாதும் நீயெனும் ஞானம் வந்திடும் யானி லங்குள மீதிலே சோத ... Full story

ஸ்ரீ பாலா திரிபுர சுந்தரி

ஸ்ரீ பாலா திரிபுர சுந்தரி
மீ. விசுவநாதன் எதையெதைநாம் பார்த்தாலும் இறையாய்த் தோன்றி         இல்லாத இடமில்லை என்றே நிற்கும் ! அதையறியும் ஆற்றலினை எவரே பெற்றார்       அணுவாக உள்ளுக்குள் அதனைத் தொட்டார் ! விதையேதும் இல்லாமல் மரமாய் ஓங்கும் !      விளக்கேது மில்லாமல் ஒளியை வீசும் ! கதைபோலக் கேட்டாலும் கருத்தில் நீளும் !       கவிகோடி சொன்னாலும் இன்னும் மிஞ்சும் !   (1)   ஆதிசக்தி ... Full story

ஸ்ரீ அபிநவ வித்யா தீர்த்தர்

மீ.விசுவநாதன்   மலரினால் பூசை செய்யும்      வகைநா(ன்) அறிந்தே(ன்) இல்லேன் ! சிலரது அறிவைப் போல      சிறிதும் கொண்டேன் அல்லேன் ! பலவகை திரியும் எண்ணம்      படிந்த பாவி நானும் குலகுரு உந்தன் பாத     குணத்தில் கரைந்து போனேன் !   மனதிலே மாசு நீங்க    மௌன மொழியால் நித்தம் முனகிடு குருவின் பேரை ,     மூச்சுப் பயிற்சி யாலே சினமிலா பண்பு ஓங்கும் ,     சிந்தைத் தெளிவு காணும் எனவொரு வழியைச் சொல்லி     எனக்குள் வந்த ஞானி !   உலகிலே வந்து விட்டேன்    உற்ற துணையைத் தேடிப் பலமுறை அழுது விட்டேன்     பலம்நீ என்று நம்பி நிலவொளி ஒத்த உந்தன்    நினைவில் பற்று வைத்தேன் இலையெனத் தள்ளி டாமல்     என்னுள் வரவு மானாய் !   உருகியே உள்ளன் போடு     உதவி எனவே கேட்டால் இருவினை தீரும் வண்ணம்     இவரே அள்ளிக் கொடுப்பார் ! "அபிநவ ... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் – 4

வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி  தனத்த தந்தன தனதன தனதன ...தனத்த தந்தன தனதன தனதன ......தனத்த தந்தன தனதன தனதன - தனதானா !  செழித்த மஞ்சளொ டழகுடை நுதலினிற் ...சிவக்க குங்கும மணிபெற அணிபவள் ......சிவத்தி னங்கமு முடையவ ளுமையவள - ளடிபேணிச் சிறக்கு மந்நிலை அடையுக விரையுக ...சிவத்தி னுள்பொரு ளறியுக உயருக ......சிதைக்கு மின்னலு மவளடி சரணெனின் - கடிதேகும் ! கொழித்த கொங்கையு மதரமு முடலினில் ...குதிக்கு மங்கியு குழைகளு மிடையினில் ......குறுக்க ணிந்திடு மணிகளு மதிசயப் - பொருளாகும் கொடுக்க நல்வர மிழிவொடு துயரினைக் ...கெடுக்க வென்றவ ளழகினைத் தொழுதிடக் .......கொதிப்ப டங்கிடு மழிவுக ளழிவதை- உணர்வோமே ! வழித்த ... Full story

பூச்செண்டுகள்

ருத்ரா இ.பரமசிவன் கண்ணீரும் கனவும் கொண்டு துடைத்து வைத்த‌ பாதை. விடியும்போது இப்படி வாசல் தெளித்துவைத்த பாதை. நினவு நெளியல்களில் நெய்த கோலங்கள் இன்னும் விழவில்லை. பறவைச்சிறகுகள் நக்கிப்பார்த்து சொன்னது "வானம் இனிக்கத்தான் செய்கிறது." நம்பிக்கை கசிவு வெளிச்சமாய் விழுது இறக்குகிறது. எதற்கு இந்த விடியல்? அப்புறம் எதற்கு மலையிடுக்கில் அந்தி எனும் ஒளி முடியல்? புள்ளி ... Full story

உமையாள் திருப்புகழ் – 3

வித்தக இளங்கவி விவேக்பாரதி தனன தனனனா தத்தன தத்தன ...தனன தனனனா தத்தன தத்தன ......தனன தனனனா தத்தன தத்தன - தனதானா ! அருளி லடியவ ருற்றிடு மத்துய ...ரதுவு மழிவுற வைத்திடு மத்தனி .....னரசி பதகம லத்தினைப் பற்றுக - தினமோடி ! அரச மகளெனத் ! தச்சனி னற்புத ...அழகு மகவென ! இப்புவி மெச்சுற ......அரணின் தவமதை முற்றிட வைத்தவ - னுடல்சேரக் கருமை நிறமதை யுற்றிட, அத்தனைக் ...கடலொ டுலகுப டைப்பவ னுக்கொரு .....கடுமை தவமதி யற்றிய சக்தியைப் - பணிவோமே ! கரும வினையதை முற்றுமெ ரிப்பவள் ...களப விழியருள் முக்திய ளிப்பவள் .....கவலை உடையவ ரத்துய ... Full story

நாம் உணர்ந்து செயற்படுவோம் !

           பழைமையினை பார்ப்பதற்குப் பலருக்கும் பிடிப்பதில்லை பழமையது அருமையினைப் பலருமே அறிவதில்லை பழமையினை எதிரியாய் பார்க்கின்ற காரணத்தால் பலபயன்கள் இழந்துநிற்கும் பாங்கினையும் பார்க்கின்றோம் !   இயற்கையினை வாழ்வாக்கி இயங்கியது பழமையது இதனாலே ஆரோக்கியம் எழிலுடனே விளங்கியது நாட்டுப்புறம் என்றெண்ணி நல்லவற்றை ஒதுக்கியதால் நம்வாழ்வில் நட்டம்பல நாளுமே வளர்கிறதே !   விஞ்ஞானம் எனச்சொல்லி விபரீதம் வந்திருக்கு விளைச்சலினைப் பெருக்குதற்கு விதைக்கின்றோம் விஷமருந்தை பொய்யில்லா வகையினிலே விளைச்சல்கண்ட பூமியெலாம் பொல்லாத மருந்துடனே போராடி மாய்கிறதே !   காய்கறியைப் பெருக்குதற்கு கண்டுவிட்ட விஞ்ஞானம் காய்பெருக்க வைத்துவிட்டு கால்பறித்து நிற்கிறதே நோய்நொடிகள் பலதந்து நொய்யும்படி செய்யுமிந்த வேதனைகள் பார்த்தபடி வெந்துநின்று வெதும்புகின்றோம் !   நாகரிகம் எனும்பெயரால் நம்வீட்டில் புகுந்துவிட்ட நாமறியா உணவுவெல்லாம் நம்முள்ளே செல்கிறது சென்றுவிட்ட உணவெல்லாம் சீரிழக்கச் செய்துநின்று குன்றிவிடச் ... Full story
Page 1 of 512345
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.