திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

171023 -Udupi Krishna -lr

 

“சாமயஜுர் ரிக்கதர்வ கானரச கீதையை
ஆமை உருவெடுத்து அன்றளித்த -வாமன
மீனவ ராகசிம்ம மூணுராம கண்ணனாய்
ஆனகல்கி மூர்த்தி அவர்”….கிரேசி மோகன்…

*கல்கி” கிருஷ்ண மூர்த்தி….!

Comment here