திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

181005 Yogakshemam Vahamyaham graphite charcoal A4 lr

சாவிந்த மேனியை சந்திக்கும் வேளையில்
காபந்து செய்யுமோ கற்றகல்வி -கோவிந்த
நாமத்தில் மூட நினைவே நிலை:யோகச்
ஷேமத்தில் சேர்க்கும்மச் சொல்…கிரேசி மோகன்….!

Comment here