வேழ கணபதி காப்பு

-விவேக்பாரதி

சந்தச் சிந்தியல் வெண்பாக்கள்

மோன கணபதி ஞான கணபதி
வான மருளிடு மாதி கணபதி
கான கணபதி காப்பு!

தீது விடுபட வாத மறுபட
மோத வருமிட ரோடி விலகிட
நாத கணபதி காப்பு!

நாளு மடியவ ராழ வினைகெட
ஆளு மரசுநி தான கணபதி
தாளெ மதுகதி காப்பு!

நீல நதிதவ மாழ வமரனு
கூல கணபதி மூல அதிபதி
கால கணபதி காப்பு!

தேக முயர்நல மாக வழிசெயு
மூக கணபதி மூட வினைதடு
காக கணபதி காப்பு!

ஆறு சடைதவ ழாதி சிவனொடு
வீறு மிகவெதி ராடி வொருசிர
மாறு கணபதி காப்பு!

தேவி சிவனுல கான கதைசொல
மேவி யொருகனி காணு மருநிதி
தேவ கணபதி காப்பு!

வேட ருயகுல நாத னெனவரு
மேடு குகனுறு காத லுதவிய
பீடு கணபதி காப்பு!

தூய மதியிட னாய கடமைக
ளோயு வரையினி லாக முயலுவ
மேய கணபதி காப்பு!

வாழ வொருவர மான பதகதி
தோழ னெனவரு ளாதி கணபதி
வேழ கணபதி காப்பு!! 

-01.10.2018

Share

About the Author

விவேக் பாரதி

has written 47 stories on this site.

"கல்லூரி பயிலும் இளம் மரபு கவிஞர்" துபாய் தமிழர் சங்கத்தின் மூலம் "வித்தக இளங்கவி" என்ற பட்டம் பெற்றவர். "மகாகவி ஈரோடு தமிழன்பன்" விருது பெற்றவர். "முதல் சிறகு" என்னும் கவிதைத் தொகுப்பின் ஆசிரியர். பாரதி மேலே தீராத பற்று கொண்ட இளைஞர். மரபுக் கவிதைகள் மேல் வளர்த்த காதலால் கவிதை பாடும் கவிஞர்.

Write a Comment [மறுமொழி இடவும்]

Security Question: (* Solve this math to continue) *


Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.