அடிமையின் தாகம் அந்நிய மொழி மோகம்

கணியன்பாலன்         அடிமையின் தாகம் அந்நிய மொழி மோகம் பாரதியும் தமிழும்:      “வானம் அளந்தது அனைத்தும் அளந்திடும் வண்மொழி ” என்றும்      “வானம் அற

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 16

    இ.பாண்டிய வேந்தர்கள் முதல் கரிகாலனின் ஆசிரியராக இருந்த, கரிகாலனைவிட இருதலைமுறைகள் மூத்த இரும்பிடர்த்தலையார், கருங்கை ஒள்வாள் பெரு

Read More

பழந்தமிழக மூவேந்தர்களின் காலவரையறை – 14

கணியன்பாலன்   அ.சேர வேந்தர்கள்: மாமூலனார் பாடல்கள்தான் நமது கால நிர்ணயிப்புக்கான முதல் அடிப்படை ஆதாரங்களை வழங்குகின்றன. பண்டைய ஆதார சங்க இலக்கிய

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 13

பதிற்றுப்பத்தும், பதிகமும், சேர வேந்தர் ஆண்டுகளும்       பதிற்றுப்பத்துப் பதிகம் குறிப்பிடும் மொத்த ஆட்சி ஆண்டுகளை அரசனாக இருந்த ஆண்டுகள், வேந்தன

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 12

கணியன்பாலன்         தமிழக வரலாற்றுக்கான காலவரையறைகள்          நமது பழந்தமிழக வரலாறு இங்கு தரப்பட்டுள்ள இருபத்தொரு காலவரையறைகளைத் தனது வரலாற்றுக்

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 11

கணியன்பாலன் இ.மாமூலனாரும் செருப்பாழிப்போரும் செங்குட்டுவனும் மோகூர்த்தலைவன்:       இறுதியில் மோகூர்த் தலைவனும் அதியன்மரபினரும், திதியனும் எல்

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 10 ஆ.மாமூலனாரும் செருப்பாழிப்போரும் செங்குட்டுவனும்

கணியன்பாலன் மாமூலனார் பாடல்கள்:      மாமூலனார், பரணர், கபிலர் ஆகியவர்கள் குறித்து அப்பாதுரையார் தனது தென்னாட்டுப் போர்க்களங்கள் என்ற நூலில், “பரணர

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 9

கனியன்பாலன் அ.மாமூலனாரும் செருப்பாழிப்போரும் செங்குட்டுவனும்      .        தென்னிந்தியக் கல்வெட்டுகள்(South Indian Inscription) என்கிற நூல்  தொகுதி

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 8

கணியன்பாலன்              பண்டைய வடஇந்திய அரசுகள்      கி.மு. 6ஆம் நூற்றாண்டு முதல் கி.பி. 3ஆம் நூற்றாண்டு வரையிலான வட இந்தியக் காலகட்டமே சங்ககால

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 6

             மூலச்சிறப்புடைய தமிழ்ச்சிந்தனை மரபு                                         கணியன்பாலன் பண்டைய சங்ககாலத் தமிழகத

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு – 5

             தமிழக வரலாற்றில் நகர்மைய அரசுகள்                                        -கணியன்பாலன் மனித இன நடவடிக்கைகள் குறித

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு -4

                 தமிழக அரசகுடி மரபின் சிறப்பு                                     கணியன்பாலன் பண்டைய தமிழக அரசகுடிகளான சேர, சோழ, ப

Read More

தமிழ் எழுத்தின் பழமை-2

கணியன்பாலன்   கி.மு. ஆறாம் நூற்றாண்டில் தமிழி-கா.இராசன்: 20 வருடங்களாக ஏழு தடவை கொடுமணலில் அகழாய்வு நடந்துள்ளது என்கிறார் தொல்லியல் ஆய்வ

Read More

தமிழ் எழுத்தின் பழமை-1

கணியன்பாலன்   தமிழ்மொழியும் அதன் இலக்கியங்களும் மிகப் பழமையானது என்பதற்கு அதன் ‘தமிழி’ எழுத்துத் தோன்றிய காலத்தை அறிதலே போதுமானது. தமிழகத்த

Read More

பழந்தமிழக வரலாறு -3

               காலகட்டக் கணிப்பும், துல்லியமும்  கணியன்பாலன்               வரலாறு என்பது தற்செயலான நிகழ்வுகளால் ஆனது போல் தோன்றினாலு

Read More