Posts Tagged ‘கிரேசி மோகன்’

Page 1 of 11412345...102030...Last »

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180420 -Rukmani Satyabhama Tulasi-lr A4 பாங்கி முதற்கொண்டு பாமாக்கள் ருக்மணிகள் தாங்கிய திண்தோளா, தாமோதரா, -தூங்கிடும் போதும் துளஸிப் ப்ரியா, அறி(ரி)வாயோ ஆதி ஹரப்ப்ரியா ஊது’’(கரகரப்ப்ரியா போல் ஹரஹரப்ப்ரியா ராகம் குழலில் ஊது)’’....கிரேசி மோகன்.....! Full story

தன்வந்த்ரி  (படமும் பாடலும்)

தன்வந்த்ரி  (படமும் பாடலும்)
  ’’புண்வந்(து) அரித்து புரையோடிப் போனாலும் தன்வந் திரியிருக்கார் தீர்வுக்கு: -மண்வந்த எல்லோர்க்கும் உண்டாம் எமபயம், தன்வந்த்ரி கொள்வார்க்கு என்றுமவர் காப்பு’’....கிரேசி மோகன் "ஊழ்கையில் சிக்கிடநான் உற்சாகம் குன்றிடாது வாழ்க்கையில் பூவாசம் வைத்தனை-கூழ்கையில்!- கூழ்கையில் -ஏந்திடும் ஏழையாய் ஏக்கமுற விட்டிடாது - நீந்தினை என்னோடு நீ ".....கிரேசி மோகன்....!   Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  I had simply to go to the meeting and make NAMASKAR to the audience as NARAYAN and wait and speech would come to me from some other source than the mind, as though it were dictated....And ever since all speech, writing ,thought, and outward activity have to come to me from the same source ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180416 Tulasi priyam -watercolour-lr-A4 சீதக் களபமும், ஸ்ரீவத்ஸ மச்சமும். போதமர்(போது -மலர்) மங்கையும், பூந்துழாயும்(துளஸிப் பிரியர்), -வாதிடும் வண்ணம் இடமின்றி ,வாய்த்தமணி மார்பனை கண்ணனை நெஞ்சே கருது....கிரேசி மோகன்....! ''மாடத் திலேதுளஸி மாடத் திலேகண்ணன் மாடத்தன் கால்மேய, மன்னனவன் -சூடி திரியாய் மணந்தாள், திருவில்லிப் புத்தூராள் பிரியத்தில் உட்கார்ந்தார் பார்’’....கிரேசி மோகன்....! ஆண்டாள் ‘’திருத்துழாய்(துளஸி) வனத்தில்’’ பெரியாழ்வாரால் கண்டெடுக்கப் பட்டவள்.....! சுகந்த ... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180415 Tvameva sharanam-watercolour -A4 lr   ’’காலைக் கடன்திரு மாலைக் கடனாக்கி,(வெண்பா எழுதுதல்....!) காளை(கண்ணன்) யுடன்கன்றைக் காட்டுவோய், -பாலிலே(பாற்கடலில்) நித்ரை புரிந்திடும் நீலமேகம் தொட்டிடும் சித்ரா பவுர்ணமிகே சவ்’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180414 New forever lr 27x35 cms watercolour| sketched Nov 2017 ''விளம்பி வருடம் வழிபிறக்கும் பாராய், அலம்பு மனதின் அழுக்கை -குளம்பதில்(கண்ணன் திருவடியில்) மேய்ந்தே வருடுடிடும் மாடாக பூமியில் ஆய்ந்தே(ஆராய்ந்து) கிடப்பாய்’நான் ஆர்’(யார்)’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  180413 Arjuna Dhruva-DWA series A4 -icam -lr“Just as Krishna caressed his conch on Dhruva’s cheek…” உருவம் மறைந்திட உள்ளே, திகைத்து துருவன் விழிகள் திறக்க -அருவமது(திருமால் அலயஸ் கண்ணபிரான்) கூரியமூக் கர்புள்ளை(கருடனை) காண்டீபர்க் கா(ய்)இறங்கித்(இரங்கி) தேரேறி கீதை தொடுப்பு(வகுப்பு)’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180412 Inspiration DWA lr - A4   ''விண்ணில் பறக்கின்றார் வீரர் ஹனுமான்பார், மண்ணில் வெற்றியுண்டு மைந்தனே , -கண்ணன்என் INSCRIPTION(இன்ஸ்க்ரிப்ஷன்) கீதைகேள், இப்ரெஸ்ப்பி ரேஷனேன்(PERSPIRATION) INSPIRATION(இன்ஸ்பிரேஷன்(INSPIRATION) நானுனக்காய்  இங்கு’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180411 -Controlling the mind-DWA -lr watercolour A4 நெஞ்சறையில் ஐம்புலன்கள் நானகந்தை மீட்டான்ம அஞ்சறைப் பெட்டியில் இட்டிடு -வெஞ்சிறையில் போட்டாலும் வைகுண்டம் போயும், மனதுக்கு மாட்டாது மாரீஸ மான்’’....! அடியேன் உவாச....! -------------------------------------------- மூப்பிழைய, மூச்சடைக்க, சாப்பாடே நஞ்சாக கூப்பிடாத காலன் கரம்குலுக்க -ஆப்பழியும் அந்திம நாளேனும் அய்யகோ குந்திசேயே(குந்திமகன் -குந்திமவன்) நந்த குமாரனை நம்பு....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180404 - Achyuta -Dialogue with Arjuna -lr-graphite and watercolour A4 ''சங்குளார் கைகளில் சவ்யசாசி அர்ஜுனர் தொங்கிட கீதாவ தாரம்காண்: -செங்கண்மால் சொல்லிட சவ்யசாசி வில்லாளி கூறினன், கொல்லுவேன் நூறினைக் காண்’’.....கிரேசி மோகன்....! சவ்யசாசி -இரண்டு கைகளாலும் வில்விடும் தேர்ச்சி பெற்றவன் பார்த்தன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180409 -Brahma mohanam -Krishna Leela -watercolour- lr A4   ’’அயனவர் அன்னமாய் ’ஆ’போல் (திருவடியில்)அடி,ச்சின் மயக்கைமேல் தாங்கிட மாட்டை : -வியனுலகில் தத்தகுரு போல்கண்ண தாமோ தரர்காட்சி, சித்தமொரு மித்தவரைச் சேர்....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180408 Yashoda’s Universe- lr A4 ''கண்ணிக்கு காட்டினார் கண்டங்கள் ஈரேழை அன்னிக்கு மாற்றாந்தாய் அன்னையின் -சென்னைக்கு(தாய் வீடு) சேயாய் மடிவாழ்ந்தார் , சந்திர வம்ஸசிசு தாயார் குடல்விளக்கம் தாமு’’(தாயார் குடல்விளக்கம் செய்த தாமோதரர்)’’....கிரேசி மோகன்....! Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
180406 Trivikrama -graphite -A4 -lr ஆன்மாவாய் வந்தது அங்குஷ்ட வாமனம் வான்மேவும் விக்கிரமன், வாசனைகள் -நான்மேவ மூவாசை மண்களை மேலும்கீழ் போய்த்தாண்டி ஆவேச நானை அழிப்பு’’....கிரேசி மோகன்....! கள்ளா குருவாயூர் பிள்ளாய் வருவாயே உள்ளம் நிறைவாக என்முன்னே - தெள்ளிய மாமுனிக்கு விக்கிரமா, காமினிக்கு சுக்கிரனே(அதிர்ஷ்ட காதலர்) யாமினிக்க வாமனா வா....! உக்கிரமாய் வாமனன் ஓர்புல்லால் குத்திட சுக்கிரன் கண்ணிழக்க, சொட்டியது -அர்க்கியநீர்.... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
140420 -China Krishna -Gita charama shloka-watercolour 18x24cms ''காசிக்குப் போயும் குறட்டை விடுமிந்த கிரேசியின் வாய்வழியாய் கச்சேரி: -ஆசையாய் பீஜிங்கே போனாலும் பத்பநாபர் பாதத்தில் ஆஜர் அவதார ‘ஆ’(கண்ணனுடன் அவதரிக்கும் காமதேனு)....!கிரேசி மோகன்....! ''சிரிச்சு சிரிச்சுவந்தார் சீனா விலேடோய், கரிச்சான்குஞ்(சு) ஆவுக்காய் ,காலை -விரிச்சான் விரிச்சாண்காண் கண்ணனவர் வாத்ஸல்யம் காட்டும் அரிஜாண்சேய் ஆனாலும் ஆண்(புருஷோத்தமர்)’’....கிரேசி மோகன்....! ஈறடியால் மண்விண்ணை ஏற்றதிரு விக்கிரமன்... Full story

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கேசவ் வண்ணம் - கிரேசி எண்ணம்
  ஊட்டிக்கே ஆப்பிள்!...ஊட்டிடும் கையால் 1000நாமம் உற்றவர்க்கே நாமம்....! ''ஆயர்தம் பாடியில் அன்னை யசோதாதாய் மாயன் வடமதுரை மன்னவன் -தூய சகஸ்ரனுக்கே(சகஸ்ரநாமனுக்கே நாமம்) இட்டனள் ஸ்ரீசூர்ண நாமம், நிகமாந்த தேசிகர் ‘நா’(வாக்கு)’’....கிரேசி மோகன்....! Full story
Page 1 of 11412345...102030...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.