Posts Tagged ‘செண்பக ஜெகதீசன்’

Page 1 of 2112345...1020...Last »

குறளின் கதிர்களாய்…(171)

  செண்பக ஜெகதீசன்   பயனில பல்லார்முற் சொல்லல் நயனில                                         நட்டார்கண் செய்தலின் தீது.        -திருக்குறள் -192(பயனில சொல்லாமை)   புதுக் கவிதையில்...   யாரும் விரும்பாத செயல்களை நண்பர்களிடம் செய்வது தீது, அதனிலும் தீது- அறிஞர் பலர்முன் பலனற்ற சொற்களைப் பேசுதல்...!   குறும்பாவில்...   பலனற்ற சொற்களைப் பலர்முன் பேசுதல்,   விரும்பாதவற்றை நண்பர்களிடம்    செய்வதைவிடவும் தீயதே...!   மரபுக் கவிதையில்...   மற்றவர் யாரும் ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(170)

-செண்பக ஜெகதீசன் ஆற்றுவா ராற்றல் பசியாற்ற லப்பசியை மாற்றுவா ராற்றலிற் பின். (திருக்குறள்-225: ஈகை)  புதுக் கவிதையில்... பசியைப் பொறுத்துக்கொள்ளும் துறவியரின் ஆற்றலும் பின்னதுதான், பசியைப் போக்கிட உணவளித்துக் காப்போரின் பேராற்றலின் முன்னே...!  குறும்பாவில்... பசிக்கு உணவளிப்போர் பேராற்றலின்முன் பசிதாங்கிடும் துறவியர் ஆற்றல், பிற்பட்டதுதான்...!  மரபுக் கவிதையில்... முற்றும் துறந்த முனிவரவர்   ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(169)

  செண்பக ஜெகதீசன்   அவிசொரிந் தாயிரம் வேட்டலி னொன்ற னுயிர்செகுத் துண்ணாமை நன்று.        -திருக்குறள் -259 (புலால் மறுத்தல்)   புதுக் கவிதையில்...   நெய் போன்றவற்றை நெருப்பிலிட்டுச் செய்யும் ஆயிரம் வேள்விகளைவிட அதிகம் நன்மை பயப்பது, உயிரொன்றைக் கொன்று உண்ணாதிருத்தலே...!   குறும்பாவில்...   நெய்வார்த்துச் செய்யும் வேள்வியாயிரத்தையும் வென்றிடும் நன்மையில்,  உயிரொன்றைக் கொன்று உண்ணாதிருத்தல்...!   மரபுக் கவிதையில்...   மண்ணில் பிறந்த உயிரொன்றை      மடியச் செய்தே அதனுடலை உண்ணா திருக்கும் செயலதுதான்,    உருகிடும் நெய்யை வார்த்தாங்கே வண்ண நெருப்பை வளர்த்தேதான்   வேள்வி யாயிரம் செய்தலினும், எண்ணம் போல அதிகநன்மை   என்றும் தருமென அறிவீரே...!   லிமரைக்கூ..   உண்ணாதிருப்பாய் உயிரைக் கொன்று,  நெய்யூற்றி வளர்க்குமாயிரம் வேள்வியினிலும் அதுவே மிகவும் நன்று...!   கிராமிய பாணியில்...   கொல்லாத கொல்லாத உயிரக்கொல்லாத, தின்னாத தின்னாத கொன்னுதின்னாத..   உயிரொண்ணக் கொன்னு அந்த ஒடலத் திங்காமலிருப்பதுதான், கொடங்கொடமா நெய்யூத்தி கோயிலுல யாகம் செய்யரதவிட கூடுதல் நன்ம தந்திடுமே..   அதால, கொல்லாத கொல்லாத ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(168)

-செண்பக ஜெகதீசன் வானுயர் தோற்ற மெவன்செய்யுந் தன்னெஞ்சந் தானறி குற்றப் படின். (திருக்குறள் -272: கூடாவொழுக்கம்)  புதுக் கவிதையில்... தவறென அறிந்தபின்னும், அதைச் செய்ய மனம் நாடும் ஒருவன் கொண்ட உயர்ந்த தவக்கோலத்தில், ஒரு பயனுமில்லை...!  குறும்பாவில்... அறிந்தே தவறுசெய்ய எண்ணங்கொண்டோன், வானுயர் தவக்கோலம் கொண்டாலும் வராது நற்பலனே...!  மரபுக் கவிதையில்... குற்ற மென்றே தெரிந்தபின்னும்      -கேடு செய்ய நினைத்திடுவோர், கற்று யர்ந்த துறவிபோலக்    -காவி யுடையும் தண்டுடனே மற்றும் பலவாய்த் தவவேடம்   -மாற்றி மாற்றிப் போட்டாலும், பெற்று விடவே போவதில்லை   -பெரிதாய் நல்ல பயனதுவே...!  லிமரைக்கூ... அறிந்தே செய்வார் கேடு, உயர்தவ வேடத்திலும் ஒன்றும்பெறார், பெறுவார் பலனாய்ப் பாடு...!  கிராமிய பாணியில்... செய்யாத செய்யாத ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(167)

செண்பக ஜெகதீசன்     சினத்தைப் பொருளென்று கொண்டவன் கேடு                                      நிலத்தறைந்தான் கைபிழையா தற்று.        -திருக்குறள் -307(வெகுளாமை)   புதுக் கவிதையில்...   கோபத்தைத் தன் ஆற்றலென வைத்துக்கொண்டவனின் அழிவு, நிலத்தில் அறைந்தவன் கை நோவுக்குத் தப்பாதது போன்றதே...!   குறும்பாவில்...   குணமெனக் கோபத்தைக் கொண்டவனழிவு, நிலத்திலடித்தவன் கைபடும் துன்பம்போல் நிச்சயமானதே...!   மரபுக் கவிதையில்...   பொறுமை குணத்தைக் கொள்ளாதே      பொங்கி யெழுந்திடும் ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(166)

செண்பக ஜெகதீசன்   இன்னாசெய் தாரை யொறுத்த லவர்நாண                                     நன்னயஞ் செய்து விடல்.        -திருக்குறள் -314(இன்னா செய்யாமை)   புதுக் கவிதையில்...   துன்பம் நமக்குச் செய்தவரைத் தண்டிப்பது, தலைகுனிந்து அவர் நாணும்படி அவருக்கு நன்மையே செய்திடலாகும்...!   குறும்பாவில்...   துன்பம் செய்தவரைத் தண்டித்தல், துணிந்து அவர் வெட்கமுற நன்மை செய்திடலே...!   மரபுக் கவிதையில்...   கெட்ட யெண்ணம் கொண்டேதான்      கேடு நமக்குச் செய்தவரைத் தட்டித் தண்டனை வழங்கிடவே    துன்ப மவர்க்குத் தரவேண்டாம், திட்ட மிட்டே அரவர்நாண   தீங்கு யேதும் செய்யாமல், கிட்டும் நன்மை செய்திடல்தான்   கொடுமை மிக்க தண்டனையே...!   லிமரைக்கூ..   செய்வோர் சிலர்நமக்குக் கேடு,  நாணமுறத் தண்டனையாயத் தீங்கின்றி நிறைவேற்ற நன்மையையே நாடு...!   கிராமிய பாணியில்...   கெடுதல் ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(165)

-செண்பக ஜெகதீசன் அற்கா இயல்பிற்றுச் செல்வம் அதுபெற்றால் அற்குப ஆங்கே செயல். (திருக்குறள்-333: நிலையாமை) புதுக் கவிதையில்... சேரும் செல்வம் நிற்காது ஓரிடத்தில் நிலைத்து..  அத்தகு செல்வம் பெற்றால், நிலைத்திடும் அறச்செயல்களைச் செய்திடு...!  குறும்பாவில்... நிலைத்திடா செல்வம் நீபெற்றால், நிலைபெறு நிலைத்திடும் அறச்செயல்கள் செய்தே...!  மரபுக் கவிதையில்... வந்து சேரும் செல்வமெலாம்      -வாழ்நாள் முழுதும் நிலைப்பதில்லை, எந்த நாளும் ஓரிடத்தை    -ஏற்று நிலையாய் நிற்பதில்லை, வந்து விட்டால் செல்வமது   -வழியிது அதுதான் நிலைபெறவே, சிந்தை நிறைவாய் அறச்செயல்கள்   -செய்திடு வாழ்வில் வளம்பெறவே...!  லிமரைக்கூ... செல்வமோரிடம் நிற்பதில்லை நிலையாய், சேர்ந்தால் என்றுமது நிலைபெறும்வகையில் செய்திடுவாய் அறச்செயல்கள் விலையாய்...!  கிராமிய பாணியில்... நிக்காது நிக்காது நெலயா நிக்காது சேருஞ்செல்வம் நெலயா ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(164)

  செண்பக ஜெகதீசன்   நல்லார்கண் பட்ட வறுமையி னின்னாதே கல்லார்கண் பட்ட திரு.        -திருக்குறள் -408(கல்லாமை)   புதுக் கவிதையில்...   கல்லாதாரிடம் சேர்ந்த செல்வத்தினால் பயனேதுமில்லை..   அது நல்லோரைச் சேர்ந்த வறுமையைவிட அதிகமாய்த் தரும் அல்லலையே...!   குறும்பாவில்...   நல்லவரைச் சேர்ந்த வறுமையைவிட அதிக துன்பந்தரும்,    கல்லாதவரிடம் சேர்ந்த செல்வம்...!   மரபுக் கவிதையில்...   கல்வி யேதும் கல்லார்பால்      கட்டுக் கட்டாய்ச் சேர்ந்திடினும், செல்வ மதனாற் பயனில்லை    சேரும் துன்பமும் குறைவில்லை, நல்லோர் தம்மைத் துன்புறுத்த   நாடி வந்திடும் வறுமைதரும் பொல்லாத் துன்ப அளவினிலும்   பெரிதாய்த் தந்திடும் கல்லார்க்கே...!   லிமரைக்கூ..   வதைத்திடும் வறுமை நல்லாரை,  அதனிலும் அதிகமாய்த் துன்பந்தந்தே அழித்திடும் செல்வமது கல்லாரை...!   கிராமிய பாணியில்...   படிக்கவேணும் படிக்கவேணும் நல்லாயிருக்க நாலெழுத்து படிக்கவேணும், படிக்கலண்ணா வாழ்க்கயில பலதுன்பம் வந்துடுமே..   படிக்காதவன் சேத்துவச்ச பணத்தாலயும் பலனில்ல, அது நல்லவன வாட்டுகிற வறுமயவிட அதிகமாவே துன்பந்தரும், பெருந் துன்பந்தரும்..   அதால, படிக்கவேணும் படிக்கவேணும் நல்லாயிருக்க நாலெழுத்து படிக்கவேணும், படிக்கலண்ணா வாழ்க்கயில பலதுன்பம் வந்துடுமே...!     Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(163)

  -செண்பக ஜெகதீசன்...   அறிவற்றங் காக்குங் கருவி செறுவார்க்கு முள்ளழிக்க லாகா வரண்.        -திருக்குறள் -421(அறிவுடைமை)   புதுக் கவிதையில்...   அரசனுக்கு அறிவு அழிவு வராமல் காக்கும் கருவி..   அதுவே பகைவர் உட்புகுந்து அழிக்கவியலா அரணுமாகும்...!   குறும்பாவில்...   அழிவு நேராமல் அரசனைக் காக்கும் கருவியாம் அறிவு,   அழிக்கமுடியா அரணாகும் எதிரிக்கு...!   மரபுக் கவிதையில்...   நாட்டை யாண்டிடும் மன்னவர்க்கு      நலிவு யேதும் வாராமல் கூட்டைப் போலப் பாதுகாக்கும்    கருவி யாகும் அறிவென்பது, கேட்டைக் கொணரும் பகைவரெலாம்   கூடியு மழிக்க வியலாத கோட்டை யாகும் அறிவெனவே   கொண்டிடு நீயும் கருத்தினிலே...!   லிமரைக்கூ..   அழிவின்றி ஆண்டிடுவான் நாட்டை அறிவுக்கருவி துணைகொண்டே, ஆகுமது எதிரிக்கு அழிக்கவியலாக் கோட்டை...!   கிராமிய பாணியில்...   அறிவுவேணும் அறிவுவேணும் அரசனுக்கு நல்ல அறிவுவேணும், அதுதானே அழிவுவராம அவனக்காக்கும் கருவியாவும்..   அறிவுவேணும் அறிவுவேணும் அரசனுக்கு நல்ல அறிவுவேணும், அதுதானே அவன அழிக்கவாற எதிரியாரும் ஒடைக்கமுடியாத கோட்டயாவும்..   அதால, அறிவுவேணும் அறிவுவேணும் அரசனுக்கு நல்ல அறிவுவேணும்...!   -செண்பக ஜெகதீசன்...     Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(162)

-செண்பக ஜெகதீசன் தினைத்துணையாக் குற்றம் வரினும் பனைத்துணையாக் கொள்வர் பழிநாணு வார். (திருக்குறள்-433: குற்றங்கடிதல்)  புதுக் கவிதையில்... வந்திடுமே வாழ்வில் பழியென்று அஞ்சுபவர்கள், கொஞ்சமாய்க் குற்றம் தினையளவு வந்தாலும், கொள்வர் அதைப் பனையளவாய்...!  குறும்பாவில்... பழிக்கு அஞ்சுபவர்கள், தினையளவு குற்றம்வரினும் கொள்வரதைப் பனையளவாய்...!  மரபுக் கவிதையில்... வந்திடும் வாழ்வில் பழியென்றே      -வருந்தி நாணும் ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(161)

  செண்பக ஜெகதீசன்   செய்தக்க வல்ல செயக்கெடுஞ் செய்தக்க செய்யாமை யானுங் கெடும்.        -திருக்குறள் -466(தெரிந்து செயல்வகை)   புதுக் கவிதையில்...   நாடு நலம்பெற மன்னன், செய்யக்கூடாதவற்றைச் செய்தால் கெடுவான்..   நல்லாட்சிக்குச் செய்யவேண்டியதைச் செய்யாமல் விட்டாலும் கேடுதான் வரும்...!   குறும்பாவில்...   செய்யக்கூடாதவற்றை மன்னன் செய்தாலும்,  செய்யவேண்டியதைச் செய்யாமல் விட்டாலும் கேடுதான் வரும் அரசினுக்கே...!   மரபுக் கவிதையில்...   செய்யும் செயல்வகை தெரிந்தேதான்      செயல்பட வேண்டும் மன்னவனும், செய்யக் கூடா செயல்களையே    செய்தால் கெடுவான் அன்னவனே, செய்ய வேண்டிய செயல்களையும்   செய்யா தவனே விட்டுவிட்டால், உய்யும் வகைதான் ஏதுமில்லை   உறுதியாய் வந்திடும் கேடுதானே...!   லிமரைக்கூ..   செய்யக் கூடாததைச் செய்யாதே, செய்தாலும், செய்யவேண்டியதை விட்டாலும் சேர்ந்திடும் கேடுதான் பொய்யாதே...!   கிராமிய பாணியில்...   தெரிஞ்சிக்கோ தெரிஞ்சிக்கோ செய்யவேண்டியதத் தெரிஞ்சிக்கோ, செய்யுமுன்னே தெரிஞ்சிக்கோ தெரிஞ்சபடி நடந்துக்கோ..   செய்யக்கூடாததச் செஞ்சாலே செய்யிறவனுக்குக் கேடுதான், ராசாவோடச் சேந்தே அழியும் நாடுதான்..   அதுபோல செய்யவேண்டியதச் செய்யாமவுட்டாலும் சேந்துவருமே கேடுதான்..   அதால, தெரிஞ்சிக்கோ தெரிஞ்சிக்கோ செய்யவேண்டியதத் தெரிஞ்சிக்கோ, செய்யுமுன்னே தெரிஞ்சிக்கோ தெரிஞ்சபடி நடந்துக்கோ...!     Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(160)

  செண்பக ஜெகதீசன்     சிறுபடையான் செல்லிடஞ் சேரி னுறுபடையா னூக்க மழிந்து விடும்.        -திருக்குறள் -498(இடனறிதல்)   புதுக் கவிதையில்...   சிறிய படையுடையவன் இருக்கும் இடத்தின் இயல்பறியாமல் அங்கு பெரிய படையுடையவன் சென்றால், தோற்று பெருமை அழிந்திடுவான்...!   குறும்பாவில்...   இடத்தின் இயல்பறியாமல் சிறுபடையுடையோன் இருப்பிடம் சென்றால்,  பெரும்படையுடையவனும் பெருமையழிவான்...!   மரபுக் கவிதையில்...   சின்னஞ் சிறிய படையுடையோன்      சேரந்த யிடத்தின் இயல்பறிந்தே மன்னன் ஒருவன் பெரும்படையோன்    மறத்தில் வெல்லச் செலல்வேண்டும், இன்னல் வருமே இல்லையெனில்,   எல்லை யில்லாப் பெரும்படையும் சின்னா பின்ன மாகியேதான்   சிறப்பெலா மழிவான் மன்னனுமே...!   லிமரைக்கூ..   சிறுபடையின் இருப்பிடயியல்பை அறி, அறியாதங்கே போரிடச் சென்றால் அழிந்திடும் பெரும்படையின் நெறி...!   கிராமிய பாணியில்...   அறிஞ்சிபோகணும் அறிஞ்சிபோகணும் இருப்பிடநெலம அறிஞ்சிபோகணும்..   சின்னப் படயா இருந்தாலுமே அதன் இருப்பிட நெலம தெரியாம பெரியபடையே போனாலும், தோத்து பெருமயழிஞ்சி போயிடுமே, ராசா பேருங்கெட்டுப் போயிடுமே..   அதால, அறிஞ்சிபோகணும் அறிஞ்சிபோகணும் இருப்பிடநெலம அறிஞ்சிபோகணும்...!     Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(159)

-செண்பக ஜெகதீசன் தேரான் தெளிவும் தெளிந்தான்கண் ஐயுறவுந் தீரா இடும்பை தரும். (திருக்குறள் -510: தெரிந்து தெளிதல்)                புதுக் கவிதையில்... ஆட்சியில் மன்னன் ஆராய்ந்திடாது ஒருவரைத் தெரிந்தெடுப்பதும், தெரிந்தெடுத்த ஒருவர்மீது ஐயம் கொள்வதும், அல்லலை அதிகமாகவே கொண்டுவரும்...!  குறும்பாவில்... ஆராயாமல் ஒருவரைத் தெரிந்தெடுப்பதும், தெரிந்தெடுத்தவர் மீது சந்தேகப்படுவதும், தீங்கைத்தான் தரும் தொடர்ந்து...!  மரபுக் கவிதையில்... நல்லதாய் ஆட்சி நடைபெறவே     ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(158)

-செண்பக ஜெகதீசன் குடிபுறங் காத்தோம்பிக் குற்றங் கடிதல் வடுவன்று வேந்தன் றொழில். (திருக்குறள் -549: செங்கோன்மை)  புதுக் கவிதையில்... மற்றவர்கள் துன்புறுத்தலின்றி மக்களைப் பாதுகாத்தல் மன்னனின் கடமை... மக்கள்தம் குற்றங்களுக்காக அவரைத் தண்டித்தல் பழியன்று, தொழிலாகும் மன்னவர்க்கு...!  குறும்பாவில்... பிறரிடமிருந்து மக்களைக் காக்கும் மன்னன், தவறிழைப்போரைத் தண்டித்தல் குறையன்று... அவன் கடமை அது!  மரபுக் ... Full story

குறளின் கதிர்களாய்…(157)

-செண்பக ஜெகதீசன் முறைகோடி மன்னவன் செய்யின் உறைகோடி ஒல்லாது வானம் பெயல். (திருக்குறள் -559: கொடுங்கோன்மை)  புதுக் கவிதையில்... முறையானவற்றை விட்டு மன்னன் முறையற்றவற்றைச் செய்தால், பெய்யும் காலத்திலும் மழை பெய்யாமல் போய்விடும்...!  குறும்பாவில்... முறையற்ற மன்னர்தம் ஆட்சியில், நாட்டில் வராமல் போய்விடும் வான்மழை...!  மரபுக் கவிதையில்... நாட்டில் மக்கள் நலம்பெறவே      -நல்ல திட்டம் வகுக்காமல், வாட்டி வதைக்கும் கொடுங்கோலர்    -வேதனை மிக்க ஆட்சியிலே, வாட்டம் போக்கக் காலத்திலே   -வந்து பெய்யும் மழையதுவும், நாட்டுப் பக்கம் பெய்யாமல்   -நலிய விட்டுப் போய்விடுமே...!  லிமரைக்கூ... முறையாய் ஆட்சியதைச் செய்யாமல், கொடுங்கோலாட்சி செய்வோர் நாட்டிலெங்கும் வரும்மழையும் போய்விடும் பெய்யாமல்...!  கிராமிய பாணியில்... கூடாது கூடாது கொடுங்கோலாட்சி கூடாது...  மக்களுக்குச் செய்யவேண்டியதச் செய்யாம செய்யக்கூடாததச் ... Full story
Page 1 of 2112345...1020...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.