சேக்கிழார் பா நயம் – 44

-திருச்சி புலவர் இராமமூர்த்தி ------------------------------------------- திருவாரூரில் இறைவனின் திருமுன் அட்டாங்க பஞ்சாங்கமாக வணங்கியபின், சுந்தரர

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 35

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி திருவதிகை வீரட்டானத்தில் சித்த வட மடத்தில் தங்கியிருந்த சுந்தரமூர்த்தி தலைமேல் திருவடியைப் பலமுறை வைத்தருளியதன

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் 34

திருச்சி  புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தியாரை, இறைவன்  திருவருட்டுறையமைந்த  திருவெண்ணை நல்லூரில் ஓர் அந்தணராக வந்து  ஆட்கொண்டருளியபின்    

Read More

சேக்கிழார்  பா நயம் – 33 (அயலோர்)

 திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி சேக்கிழார்  பா நயம் - 33 (அயலோர்) சேக்கிழார்  அருளிய திருத்தொண்டர் புராணத்தைக்  கற்போருக்கு  ஐயங்கள் ஓரிரண்டு த

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் (32)

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி திருத்தொண்டர் புராணத்துக்குத், திருத்தொண்டத்  தொகை   முதல் நூல்; திருத்தொண்டர் திருவந்தாதி   வழிநூல்!  இவ்வாறு சேக

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 31

- திருச்சி   புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி இறைவன்   திருவருள்  நிகழ்ச்சிகள்  உலகில்  நிகழும்போது,  இயற்கையாகவே இசைக்கருவிகள்  ஆர்த்து ஒலிக்கும். திருஞான 

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 25

 திருச்சி புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி சிவபிரான் முதிய அந்தணனாகி ,சுந்தரர் திருமணம் நடந்த  புத்தூர்  நோக்கி  வந்த சிறப்பை முன்பு கண்டோம்!  இங்கே அவர் சுந்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 24

-திருச்சி புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி கயிலாயத்தில் சுந்தரருக்கு வரமளித்தவாறே தென் திசையில் தமிழ்நாட்டில் மையல் மானுடமாய் மயங்கும்போது தடுத்தாட் கொள்ள , ச

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 22

-திருச்சி புலவர். இரா. இராமமூர்த்தி சுந்தரருக்குத் திருமணக்கோலம் புனைவித்து, உயர்ந்த குதிரையின் மேலேற்றி ஊர்வலம் வந்தார்கள்! அந்த ஊர்வலத்தில் உறவின

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் -21

-திருச்சி புலவர் இரா. இராமமூர்த்தி சுந்தரமூர்த்தி சுவாமிகள் திருமணத்துக்குப் புறப்பட்ட காட்சியை, சேக்கிழார் மிகவும் நயம்படப் பாடுகிறார்! சுந்தரர் அந

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 17

-திருச்சி புலவர் இரா இராமமூர்த்தி ======================= திருவாரூரில் தேவஆஸ்ரய மண்டபம் எனப்படும் தேவாசிரிய மண்டபம் உள்ளது.இறைவனை ஆஸ்ரயித்த அடியார்

Read More

சேக்கிழார் பா நயம் – 16 (அந்நிலையே)

-திருச்சி புலவர் இரா.இராமமூர்த்தி உலகில் நிகழும் இயல்பான நிகழ்ச்சிக்கு மாறுபட்ட நிகழ்ச்சி திருவாரூரில் நிகழ்ந்தது! தொடக்கம் இயல்பான உலகியலாக இருந்தால

Read More

சேக்கிழார்   பா நயம் – 13  

திருச்சி புலவர்.இராமமூர்த்தி ======================== அடுத்து, திருவாரூரில் ஆண்ட மனுநீதிச் சோழனின் சிறப்பு கூறப்படுகிறது! திருவாரூர் நகர்ச் சிறப்ப

Read More