Posts Tagged ‘மலர் சபா’

Page 1 of 1412345...10...Last »

நான் அறிந்த சிலம்பு – 235

நான் அறிந்த சிலம்பு – 235
-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை வார்த்திகனுக்கு நீதி செய்த வரலாறு பராசரன் சேரனைக் காணச் சென்று பார்ப்பன வாகை சூடி மீளுதல் அறத்தின் தன்மையை நூல்களின் மூலம் அறிந்து அதையொற்றிச் செங்கோல் முறையில் ஆட்சி செய்பவர்கள் பாண்டவர்கள். அதற்குத் தகுந்தது போல் நெடிய வாளையும் உடையவர்கள். அவர் குடி பற்றிய பெரிய உண்மைகளை  நான் சொல்வதன் மூலம் கேட்டறிவாயாக… தஞ்சமாக வந்த ஒரு புறாவுக்காக அதன் எடைக்கு எடை தன் தசை வைத்து அது போதாமல் போகவே தானும் துலாம் ஏறியவன் சிபி ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 234

நான் அறிந்த சிலம்பு - 234
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை கை குறைத்த கொற்றவன் இப்பாண்டிய மன்னனின் சிறப்புக் குறித்து இன்னமும் கூறுவேன் கேட்பாயாக! பிறர்க்கு உதவி செய்ய இயலாத வறுமையில் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தனன் கீரந்தன் எனும் அந்தணன். பொருள்தேட முற்பட்டு அவன்    ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 233

நான் அறிந்த சிலம்பு – 233
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரை காதை பாண்டியர் குலத்தின் இயல்பு உரைத்தல் அந்தணர் தம் வாயால் ஓதுகின்ற வேதங்களின் ஓசை கேட்டவனே அல்லாது,                   ஒருபோதும் குறைகூறும் ஆராய்ச்சி மணியின் நாவோசையைக் கேட்காதவன் மன்னன்; அவன் தாள் பணிந்து வணங்காத,  கைகூப்பாத பகையரசர்கள் வேண்டுமெனில்... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 232

நான் அறிந்த சிலம்பு - 232
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை கண்ணகியின் வினா மதுராபதி தெய்வம் கூறியதைக் கேட்ட கண்ணகி, துன்பத்தால் வாடியிருந்த தன் முகத்தை வலப்புறம் திருப்பி, அத்தெய்வத்தை நோக்கி, "என் பின்னால்  வருபவளே, நீ யார்? பொறுப்பதற்கு இய்லாத என் துன்பம்   எப்படிப்பட்டதென்று நீ அறிவாயோ?" எனக் கேட்டாள். மதுராபதி சொல்லிய செய்திகள் தீவினை வந்த வகையைக் ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 231

நான் அறிந்த சிலம்பு – 231
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - கட்டுரைக் காதை மதுராபதித் தெய்வம் கண்ணகியின் பின்புறம் தோன்றிப் பேசுதல் சடையில் இளம்பிறை நிலவைத் தாங்கிய தலை உடையவள்; குவளை மலரைப் போன்ற மைதீட்டிய கண்கள் உடையவள்;       வெள்ளிய ஒளிபொருந்திய முத்தைப் போன்ற முகம் உடையவள்; கடைப்பல் வெளியே தோன்றும் பவளம் போன்ற சிவந்த வாய் உடையவள்; அந்த வாயினில் நிலவினைப் போல் ஒளிரும் முத்துப்பல் வரிசை உடையவள்; இடப்பாகம் இருளைப்போல் நீலநிறம் என்றாலும் வலப்பாகம் தங்கம் போன்று ஒளிரும் மேனியுடையாள்; இடக்கையில் பொன்னிறமான தாமரையையும் வலக்கையில் கொடிய வாளையும் தாங்கியவள்; வலக்காலில் வீரமான கழலும் இடக்காலில் சிலம்பும் பூண்டவள்; இத்தகைய ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 230

நான் அறிந்த சிலம்பு - 230
 -மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை நித்திய கருமம் நடைபெறாது ஒழிதல் மாலைதோறும் நடைபெறும் விழாக்களும், வேத முழக்கங்களும், தீயின்முன் செய்யும் வேள்வியும், கோவில்களுக்குச் சென்று மக்கள் தெய்வங்களைக் கும்பிடுவதும், மனையில் பெண்கள் விளக்கேற்றுதலும், மாலையில் விளையாடுதலும் முரசின் முழக்கமும்... இவை எல்லாம் மதுரை மாநகரில் இல்லாது ஒழிந்தன. கண்ணகியின் முன் ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 229

நான் அறிந்த சிலம்பு - 229
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை இல்லறம் வழுவாத மகளிர் தம் இல்லத்துக்கு வருகின்ற விருந்தினர்களைப் பேணி, ஒவ்வொரு நாளும் இல்லத்து அறங்கள் தவறாமல் செய்து வருகின்ற, பெரிய மனைகளில் வாழும் மகளிர்  மிகுந்த மகிழ்ச்சி அடைந்து, "அழகான அணிகள் அணிந்த மார்பினை உடைய, கணவனை இழந்த, அந்த இழப்புக்குக் காரணமாய் விளங்கிய பாண்டிய மன்னனை வென்ற, சிறப்பான அணிகளை அணிந்த கண்ணகி, தன் கொங்கையால் செய்த இந்தப்பூசல் முறையானது" எனக்கூறி அவர்களும் கோபப்பட்டு, பற்றி எரியும் தீக்கடவுளையும் கைதொழுது வணங்கி நின்றனர். நாடக மடந்தையர் ஆயகலைகள் அறுபத்து நான்கினையும் கற்றுத் தேர்வுபெற்ற இசையின் இயல்பறிந்து, அதற்கேற்ப நடனம் ஆடும் மகளிர் வாழ்கின்ற வீதிகளிலும் தீ பரவியது. மத்தளம், முழவு, ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 228

நான் அறிந்த சிலம்பு – 228
-மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை நெருப்பினால் நேர்ந்த துன்பம் மிருகங்களின் நிலை பசுக்களும் அவற்றின் கன்றுகளும் பரவுகின்ற நெருப்பில் அகப்படாமல், அறம் சார்ந்த வாழ்வு வாழும் அகன்ற தெருக்களை அடைந்தன. வீரம் மிக்க கொடிய ஆண் யானைகளும் இளம் பெண் யானைகளும் விரைந்து செல்லும் குதிரைகளும் மதிற்புறம் சென்றன. மடந்தையரின் நிலை சந்தனம் தோய்ந்த நிமிர்ந்த இளமையும் அழகும் உடைய மார்பையும் மைபூசிய பெரிய கண்களையும் உடைய மகளிர் செப்பின்கண் இடப்பட்ட தேன்மிக்க நல்ல மணம் கமழும் மொட்டவிழ்ந்த அழகிய மலர்கள் நெருங்கக் கட்டி மணம் கமழும் கூந்தலில் சூடும்போது அதிலிருந்து ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 227

நான் அறிந்த சிலம்பு – 227
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை நால்வகை வருணபூதமும் நீங்குதல் பாண்டிய மன்னன் நீதி தவறும் அந்த நாளில் இம்மதுரை நகர் தீக்கிரையாகும் செய்தி ஒன்றுண்டு என்பதனை அறிய வேண்டிய முறைப்படி முன்பே அறிவோம். அதனால் காவல் புரிவதை விடுத்து இவ்விடத்தை விட்டு நீங்குதல் இயல்பானதேயாகும். இங்ஙனம் பூதங்கள் நான்கும்             தமக்குள் பேசி முடிவுக்கு வந்தபின், தன் முலையாலே நகரைத் தீக்கிரையாக்கக் கருதிய வீரமங்கை கண்ணகி கண்முன் நகரத்தை விட்டு நீங்கின. மறவோர் சேரியில் எரி ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 226

நான் அறிந்த சிலம்பு – 226
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை கலப்பை துலாம் தால் யாழ் கையில் ஏந்தியவன்; விளைபொருட்கள் அதிகம் விளையச் செய்து விருந்தினர்களை இனிதாக உபசரித்து மலைபடு பொருட்கள், கடல்படு பொருட்கள் இவற்றைக் கொண்டு வந்து வேண்டுவோர்க்கு விலைக்கு அளித்து, உழவுத்தொழில் செய்து                                 நெல் முதலியன விளைவித்து உலக மக்களுக்கு உதவும் சிறந்த வாழ்க்கை நெறியை உடையவன். ஒளிபொருந்திய தலையில் இளம்பிறை அணிந்த கடவுளின் மேனியைப் போல ஒளிவீசும் ஒப்பற்ற ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 224

நான் அறிந்த சிலம்பு – 224
-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை பவளம் போன்ற சிவந்த நிற மேனியுடையவன்; ஆழமான கடல்சூழ் உலகை ஆள்கின்ற மன்னனைப் போல முரசு, வெண்கொற்றக்குடை, வெண் சாமரம், நெடுங்கொடி, புகழ்வாய்ந்த அங்குசம், வடிவேல், வடிகயிறு இவற்றைக் கையில் ஏந்தியவன்;            எண்ணில் அடங்காத பகை அரசர்களைப் போரில் புறமுதுகிட்டு ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 223

நான் அறிந்த சிலம்பு – 223
-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை அரச பூதம்  வெற்றி பொருந்திய வெங்கதிர் போன்ற மேனியுடையவன்; ஒளி குன்றாத மணிகளைக் கழுத்தில் அணிந்தவன்;                               உச்சந்தலையில் முடி முதல் கால்களில் ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 222

நான் அறிந்த சிலம்பு - 222
-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை பிராமண பூதம் பசுமையான முத்துவடம் பூண்ட நிலவுபோல் மிக்க ஒளி பொருந்திய உடல் உடையவன்; ஒளிரும் முத்துகளால் செய்த அணிகள் அணிந்தவன்; வெண்தாமரை, அறுகம்புல், நந்தியாவட்டைப்பூ இவற்றைத்தன் தலையில் அணிந்தவன்; நுட்பமான நுரை போன்ற              மெல்லிய ஈர ஆடையைத் தன் மேனியில் ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 221

நான் அறிந்த சிலம்பு – 221
-மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை மன்னவன் மாண்டதை அறியாமல் மற்றோர் அசைவற்றிருத்தல் கண்ணகியின் ஏவலின்படி தீக்கடவுளின் எரிமுகம் திறந்தது; காவல் தெய்வங்கள் தம் பணி விடுத்துக் கோட்டை வாயிலை விட்டு நீங்கினர். அரசர்க்கெல்லாம் அரசன் பகைவரைப் போரில் வெல்லும் பாண்டிய மன்னன் தன் தவற்றால் வளைந்த செங்கோலைத் தன் உயிர் கொடுத்து நிமிர்த்தினான். பெரிய நிலமகளுக்குத் தன் செங்கோல் நலம் காட்ட, கற்பில் சிறந்த தன் மனைவியோடு மன்னன் அரியணையிலேயே இறந்தான். அரசனும் அரசியும் மாண்டதை அறியாமல் ஆசான், தலைமைச் சோதிடன், அறக்களத்தின் தலைவன், ஓலை எழுதுபவர், அரண்மனைப் பணியாளர், வளையல் ... Full story

நான் அறிந்த சிலம்பு – 219

மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை மலர் சபா அரசோடு மதுரையையும் அழிப்பேன் என்று கூறிக் கண்ணகி மதுரையை விட்டு நீங்குதல் "அப்படிப்பட்ட ஊரில் பிறந்த நானும் ஒரு கற்புடைய பெண் என்றால் மதுரை நகரை மட்டுமன்றி மன்னனையும் அழிக்காமல் விடமாட்டேன்; இதை நீ நிச்சயம் காண்பாய்" எனக் கூறிக் கோவிலை விட்டு நீங்கினாள்.   கண்ணகி தன் இடமுலையைத் திருகி எடுத்து மதுரையின் மேல் எறிதல் "நான்மாடக் கூடலான மதுரை நகரின் ஆண்களும் பெண்களும் தேவர்களும் தவத்தோரும் நான் சொல்வதைக் கேளுங்கள்.   நான் விரும்பிய என் காதலனைக் கொலை செய்த மன்னன் நகரத்தின் மீது கோபம் கொண்டேன்; என் மீது எந்தக் குற்றமும் இல்லாதவள் நான்" எனக்கூறித்   தன் இடது ... Full story
Page 1 of 1412345...10...Last »
Copyright © 2015 Vallamai Media Services . All rights reserved.
வல்லமை மின்னிதழில் வெளியாகும் ஆக்கங்கள், ஆக்கியவரின் தனிப்பட்ட கருத்துகளே; வல்லமையின் கருத்துகளாகக் கொள்ள வேண்டாம்.