அப்பர் திருத்தாண்டகத்தில் காஞ்சித் திருக்கோயில் தொன்மங்கள்

சு. கோப்பெருந்தேவி1*, முனைவர் இரா. மதன் குமார்2*., தமிழ்த்துறை, கற்பகம் உயர்கல்வி கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர்-21. ------------------------------------

Read More

தொண்டர்க்கும் தொண்டராகிய புண்ணியர்கள்

-முனைவர் இரா. மதன் குமார் இணைப்பேராசிரியர், தமிழ்த்துறை, கற்பகம் உயர்கல்வி கலைக்கழகம், கோயம்புத்தூர் - 21. முன்னுரை சைவசமயத்தில், சரியை முதலான ந

Read More

பெருகும் அன்பின் பேரன்பர் இருவர்  

-முனைவர் இரா. மதன் குமார்  முன்னுரை திருஞானசம்பந்தப்பெருமான், மொழியே மலராக, பதிகமே பாமாலையாக, ஞானமே மணமாகச் சொல்மாலை சூட்டிச் சிறந்தவர்; அரனடியை அ

Read More

முத்திக்கு வித்தாகும், திருவிடைக்கழித் திருப்புகழ்

-முனைவர் இரா. மதன் குமார் முன்னுரை அறுமுகச்சிவமாகிய திருமுருகப்பெருமானுக்கு, ‘மாத்ருகா புஷ்பமாலை’ என்னும் திருப்புகழ்ப் பாமாலை சூட்டிச் சிறந்தவர்,

Read More

கலியன் ஒலிமாலை விழா

-முனைவர் இரா. மதன் குமார்  முன்னுரை இறைவன், பரத்துவம், வியூகம், விபவம், அந்தர்யாமித்துவம் மற்றும் அர்ச்சை ஆகிய நிலைகளில் அருள்கின்றான். இவற்றுள்,

Read More

உறவாகிய யோகமும் போகமும் உயிராளீ

-முனைவர் இரா. மதன் குமார்  முன்னுரை உயிர்கள், சார்ந்ததன் வண்ணமாய் விளங்கவல்லவை. அவை, மும்மலங்களின் தொடர்பால், நிலையில்லாத உடம்பே, தாம் என மயங்கு

Read More

திருப்பாவையில் அர்த்தபஞ்சக ஞானம்

-முனைவர் இரா. மதன் குமார்  முன்னுரை:  அன்ன வயல் புதுவையாம், திருவில்லிப்புத்தூரின்கண் அவதரித்து, அரங்கநகராள்வாருக்குப் பூமாலையுடன், பாமாலையும் சூட

Read More