வசந்தா சுத்தானந்தன்

பதின்மத்தின் பரிதவிப்பில்………..(2)

வசந்தா சுத்தானந்தன்

டீன் ஏஜ் பருவத்தினா  பற்றி பவள சங்கரி  கூறிய  “அவாகள் மீது நம் எண்ணங்களை திணித்தல் கூடாது. அவாகள் வாழ வழிகாட்டியாக இருக்க வேண்டும்” என்ற கூற்று முற்றிலும் உண்மை. மேலும் பதின்மத்தினரைப் பற்றி சில விசயங்களைப் பகிர்ந்து கொள்ள  விரும்புகிறேன்.

1. பின்விளைவுகள் பற்றிய விழிப்புணர்வே… Continue reading