ஆசிரியப்பா

ஆசிரியர் பாடல்

வீ.கே.கார்த்தி கேயன்

பாடு பாடு தம்பி பாடு

பாடம் சொல்லி படிக்கச் சொல்லி

அறிவைத் தரும் ஆசிரியரைப்

பாடு தம்பி பாடு..                        … Continue reading