பார்க்கலாமா?

 

கவிநயா

சிறகடித்துப் பறந்து வானை எட்டிப் பார்க்கலாமா?

வானில் ஏறி வட்ட நிலவைத் தொட்டுப் பார்க்கலாமா?

காற்றுத் தேரில் உலகமெங்கும் சுற்றிப் பார்க்கலாமா?

ஆற்று நீரில் நீந்திக் கடலைச் சேர்ந்து பார்க்கலாமா?

 

மீனைப் போல நீரில் நீந்தி ஆழம் பார்க்கலாமா?

மானைப் போலத் துள்ளித் துள்ளி ஓடிப் பார்க்கலாமா?

வானம் பாடி கானம் நாமும் பாடிப் பார்க்கலாமா?

வானும் மண்ணும் வாய் பிளக்க ஆடிப் பார்க்கலாமா?

 

மின்னலாகி இருளைக் கொஞ்சம் கீறிப் பார்க்கலாமா?

கன்னல் தமிழில் கொஞ்சும் கவிதை சொல்லிப் பார்க்கலாமா?

வண்ண மலரைக் கையில் ஏந்தி வாசம் பார்க்கலாமா?

எண்ணம் யாவும் அன்பைக் குழைத்து வாழ்ந்து பார்க்கலாமா?

 

படத்துக்கு நன்றி: http://m7.i.pbase.com/g4/64/10664/3/139476917.UalyT3Rs.jpg

 

2 Responses to பார்க்கலாமா?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *