இலக்கியம்கவிதைகள்

நம்பிக்கை

 

தமிழ்முகில் நீலமேகம்

 

விழுந்து விடுவோம் என்று

ஓர் நாளும் வித்துக்கள்

வீண் பயம் கொள்வதில்லை !!!

எழும் போது விருட்சமாய்

வீரியத்துடனே எழுவோம் என்ற

நம்பிக்கையுடனே  மண்ணில்

தம்மை ஐக்கியமாக்கிக் கொள்கின்றன !!!

படத்திற்கு நன்றி:

http://www.hgtv.com/landscaping/tips-for-growing-plants-from-seed/index.html

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க