கிரேசி மொழிகள்திருமால் திருப்புகழ்

விசுவரூபம்

கிரேசி மோகன்

crazy

சொந்தப்பாக்(கு) ஆரணம் தந்தப்பா தென்பழனி
கந்தப்பா சோணை கிரிநாதர் -சந்தப்பா ,
அப்பப்பா போதும் அகந்தையின் ஆர்பாட்டம்;
எப்பப்பா ஞானம் எமக்கு”….கிரேசி மோகன்….

ஆரணம் -வேதம்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க