திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy

”அரியா தவனை, அறியா தவரே,
அறிய முயல்வர் அறிவால்: -எரியா(து),
ஒளிந்த நெருப்பை உணர மரத்தைப்
பிளந்த குருடனைப் போல்”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Download PDF
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க