திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

crazy
”தேற்றி விஜயனைத், தேரேற்றி வில்லேந்தச்,
சாற்றினாய் கீதையை சர்வேசா, -சேற்றினுள்,
பஞ்சப் புரவிகள். அஞ்சிப் புதைத்திடும்,
நெஞ்ச ரதத்தை நடத்து”….கிரேசி மோகன்….

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க