திருமால் திருப்புகழ்

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

 

பகவான் உவாச
———————-

171101 e Dialogue with Arjuna
”காரியம் அற்றசோர்வு குந்திமைந்தா கொள்வதேன்!,
சூரிகள் விண்ணிடை சேர்ப்பாரோ ! -வீரியா
நெற்றியில் வைத்தேன் நினக்குவீ ரத்திலகம்
பற்றதை விட்டெதிர்கொள் போர்”….கிரேசி மோகன்….!

Print Friendly, PDF & Email
Share

உங்கள் கருத்துகளைத் தெரிவிக்க