ஓட்டுப் பெட்டி சொல்கிறது

மீ.விசுவநாதன் வாக்களிக்க வாருங்கள் மக்களே - உங்கள் மனச்சாட்சி சொல்கேட்டால் நன்மையே ! ஆக்கமுள பணிநானும் செய்கிறேன் - இந்த அழகான நாடுவாழ மையின

Read More

ஸ்ரீ ஆதிசங்கரர்

மீ.விசுவநாதன் சிவகுரு ஆர்யாம்பாள் சீர்மிகுச் செல்வன் சிவனுரு வென்றே இருந்தார் - உவமை எதுவு மிலாத எளியதோர் ஞானி இதுவரை இல்லை இயம்பு. (1) இ

Read More

கோடைமழை

-மீ.விசுவநாதன் காலைமுதல் வெயில்தான்  கொளுத்திடும் --கருமேகம் கணப்போதில் சூழும்! சாலையெல்லாம் மழைநீ ரோடிடும் --சாக்கடையின் குப்பைகளும் நீங்கும்!

Read More

வாக்காளப் பெருமக்களே

  மீ.விசுவநாதன் பொய்யும் புரட்டும் செய்கின்ற பொல்லா தவரைத் தள்ளுங்கள் ! கையும் வாயும் வேலைபெரும் கள்ளுக் கடையை மூடுங்கள் ! ஐயா எனக்

Read More

பரம்பரை வீடு

மீ.விசுவநாதன்   இந்த வீட்டிற் குள்ளேதான் என்தாத்தா பாட்டியும் வாழ்ந்தார்கள் ! வந்த இன்ப துன்பத்தை வரவேற்றுச் சிறப்புடன் வென்றார்கள் ! எ

Read More

முறுக்கு

மீ.விசுவநாதன் முறுக்கு தின்னும் ஆசையிலே - தெரு மூலைக் கடைக்குச் சென்றேன்நான் ! குறுக்கு நெடுக்கு மாட்களெலாம் - அங்கு கூடி யிருந்து சுற்றுகிறார

Read More

காடும் நாடும்

மீ.விசுவநாதன் காட்டுக் குள்ளே நடக்கின்றேன் - எழில் கண்டு நானும் களிக்கின்றேன் கூட்டுக் குடும்ப களிறுகளின் - நல்ல துணிவும் உறவும் ரசிக்கின்றே

Read More

பனியில் அழுக்கு படியாது

  மீ.விசுவநாதன் வாங்கும் கையாய் இல்லாமல் -தினம் வழங்கும் கையாய் இருந்திடணும் ! தீங்கைத் தட்டிக் கேட்கின்ற - நல்ல தீரன் கையாய் பலப்படணும் !

Read More

ஸ்ரீராம காதை

-மீ.விசுவநாதன் (இன்று ஸ்ரீராமநவமி தினம் (15.04.2016)) மானுடனாய்ப் பிறந்த மாலின்    -வாழ்வதனைக் காதை சொல்லும்! தானுடைய எண்ண வீம்பும்    -தம்பி

Read More

வழிபாடு

-மீ.விசுவநாதன் வழிபா டென்பது வலியை மறக்கவும், அழியும் இந்த ஐம்பூத உடலுக்குள் அழியா திருக்கும் ஆத்மனை எந்த மொழியும் இன்றியே மௌனத்தில் உணர்ந்தே உ

Read More

சிருங்கேரி ஸ்ரீ சந்திரசேகர பாரதீ மகாஸ்வாமிகள்

-மீ.விசுவநாதன் துங்கைக் கரையிலே தூயதோர் யோகியின் திங்கள் குளிர்முகம் தேடினேன் - அங்குள்ள சாரதை "சந்திர சேகர பாரதியை"ச் சேரெனச் சொன்னாள் சிரித்து

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(116)

-செண்பக ஜெகதீசன் அன்பின் வழியது உயிர்நிலை அஃதிலார்க்கு என்புதோல் போர்த்த உடம்பு. (திருக்குறள் -80:அன்புடைமை)  புதுக் கவிதையில்... அன்பு காட்

Read More

ஆசை யாரை விட்டது?

-மீ.விசுவநாதன் ஆசையாரை விட்டது - அது --அரசனை ஆண்டி யாக்குது! காசைநேரே கண்டதும் - அது --களவினைச் செய்யச் சொல்லுது! நாக்கில்பொய் வைக்குது - மொத

Read More

வண்ணத்துப் பூச்சி

-மீ.விசுவநாதன் வண்ணத்துப் பூச்சி பறக்கிறது -அது வகைவகைப் பூவை ரசிக்கிறது! மண்ணுக்குள் போகும் பொழுதுக்குள் -உள்ள   மலரெலாம் தொட்டு மகிழ்கிறது! 

Read More

“இறைவன் சொத்து”

மீ.விசுவநாதன் சின்ன தாக வீடு கட்டி சிறப்புடனே வாழ்வ தற்கும் முன்ன தாக தான தர்மம் கொஞ்சமேனும் செய்ய வேண்டும் ! தன்ன தான பொருள்க ளேதும் தனக்கென்

Read More