பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 19

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: மின்தமிழ் இணையக் குழுமத்தில் விவாதித்த

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 18

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: தமிழ் உரிமைக் கூட்டமைப்பு, தமிழ் எழுத்

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 17

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: சென்னைப் பல்கலைக்கழக மானுடவியல் துறை ம

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 16

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: மறவன்புலவு க. சச்சிதானந்தன் எழுப்பிய க

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 15

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: ஒருங்குறியில் கிரந்த எழுத்துகளைச் சேர்

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 14

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: தமது முந்தைய கேள்வியின் தொடர்ச்சியாக ஆ

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 13

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: கணேசனின் கேள்வி: கிரந்த எழுத்துக

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 12

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: மின்தமிழ் இணையக் குழுமத்தில் complex n

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 11

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: மின் தமிழ் இணையக் குழுமத்தில் நிகழ்ந்த

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 10

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: 2010 அக்.25 அன்றைய வல்லமையில் வெளியான

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 9

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: வெ.ஜனனியின் கேள்விகள்: i) கிரேக்க நாட

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 8

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: அரிஅரவேலன்,முக மண்டலத்தில் எழுப்பிய கே

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 7

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: மறவன்புலவு க.சச்சிதானந்தன் எழுப்பிய கே

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 6

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: சென்னை, மாநிலக் கல்லூரியின் தமிழ்த் து

Read More

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலையின் பதில்கள் – 5

பேராசிரியர் இ.அண்ணாமலை, தமிழ் மொழியியல் சார்ந்த கேள்விகளுக்குத் தொடர்ந்து பதில் அளிக்கிறார். இதோ அடுத்த பகுதி: சென்னை, மாநிலக் கல்லூரியின் தமிழ்த் து

Read More