நான் அறிந்த சிலம்பு – 227

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை நால்வகை வருணபூதமும் நீங்குதல் பாண்டிய மன்னன் நீதி தவறும் அந்த நாளில் இம்மதுரை நகர் தீக்கிரையாகும்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 226

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை கலப்பை துலாம் தால் யாழ் கையில் ஏந்தியவன்; விளைபொருட்கள் அதிகம் விளையச் செய்து விருந்தினர்களை இனிதாக

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 225

மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை வணிக பூதம் சிவந்த நிறம் கொண்ட பொன்போன்ற மேனியுடையவன்; நிலையான சிறப்பையும், வீரம் மிகுந்த வேலையும் கையில் கொண

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 224

-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை பவளம் போன்ற சிவந்த நிற மேனியுடையவன்; ஆழமான கடல்சூழ் உலகை ஆள்கின்ற மன்னனைப் போல முரசு, வெண்கொற்றக்கு

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 223

-மலர் சபா  மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை அரச பூதம்  வெற்றி பொருந்திய வெங்கதிர் போன்ற மேனியுடையவன்; ஒளி குன்றாத மணிகளைக் கழுத்தில் அணிந

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 222

-மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை பிராமண பூதம் பசுமையான முத்துவடம் பூண்ட நிலவுபோல் மிக்க ஒளி பொருந்திய உடல் உடையவன்; ஒளிரும் முத்துக

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 221

-மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் - அழற்படு காதை மன்னவன் மாண்டதை அறியாமல் மற்றோர் அசைவற்றிருத்தல் கண்ணகியின் ஏவலின்படி தீக்கடவுளின் எரிமுகம் திறந்தது

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 220

மலர்சபா *மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை* அங்ஙனம் அவள் எறிந்த நேரத்தில் நீல நிறத்தையும் செந்நிறமான நீண்ட சடையையும் பாலைப் போன்ற வெள்ளிய எயிற

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 219

மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை மலர் சபா அரசோடு மதுரையையும் அழிப்பேன் என்று கூறிக் கண்ணகி மதுரையை விட்டு நீங்குதல் "அப்படிப்பட்ட ஊரில் பிறந்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 218

--மலர் சபா மதுரைக் காண்டம் 11: வஞ்சின மாலை வேறு ஒருவன் தன்னைத் தவறாகப் பார்ப்பது கண்டு, "நிறைமதி போன்ற முகத்தைக் குரங்கு முகம் ஆக்குக" என்று கூற

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 217

மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை மலர்சபா     புகழ்மிக்க அரசன் கரிகாலன் மகள் ஆதிநந்தி. வஞ்சி நகரத்தின் தலைவன்  அவள் கணவன

Read More

மதுரைக் காண்டம் 11. வஞ்சின மாலை (கோப்பெருந்தேவியை நோக்கிக் கண்ணகி கூறுதல்)

மலர்சபா கோவேந்தன் தேவியே! நான் கணவனை இழந்தவள் ஒன்றும் அறியாத் தன்மையுடையவள். பிறர் ஒருவருக்கு முற்பகல் ஒரு கேடு நினைத்தால் அக்கே

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 215

மலர்சபா   மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை   மன்னன் உண்மையை உரைத்து உயிர் துறத்தல் தெறித்த மாணிக்கங்கள் கண்டு மருண்டான் மன்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 214

மலர்சபா   மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை மன்னவன் உரைத்த விடை மன்னவன் உரைத்தான்: "பெண் அணங்கே! கள்வனைக் கொல்லுதல் கொடுங்கோல்

Read More

நான் அறிந்த சிலம்பு – 213

மலர்சபா மதுரைக் காண்டம் 10. வழக்குரை காதை மன்னவன் கட்டளைப்படி கண்ணகி அவையை அணுகுதல் அரசன் வாயிலோனிடம் கூறினான்: "அத்தகையவள் இங்கே வருவாளாக... அ

Read More