இந்த வார வல்லமையாளர்

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் பிரேசிலில் இரியோ தி செனரோ (Rio de Janeiro) நகரில் தங்கப்பதக்கம் வென்ற சென்னை மாணவி. இந்தவார வல்லம

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

செ. இரா.செல்வக்குமார் இந்தக்கிழமையின் வல்லமையாளர் புற்றுநோய்க்குப் புதிய மருந்தைக் கண்டுபிடித்துப் பதக்கம் பெற்றவர்   முனைவர் வினோது கண்ணப்பன் மரு

Read More

அயற்சொற்களைத் தமிழ் வழக்கில் எழுதுவோம்

செ.இரா. செல்வக்குமார்.    அயற்சொற்களைத் தமிழ் வழக்கில் எழுதுவோம் வேற்றுமொழிச்சொற்கள் இல்லாமல் எழுதுதல் தனித்தமிழ். ஆனால் அப்படியான தனித்தமிழ

Read More

இந்தவார வல்லமையாளர்!

  செ.இரா. செல்வக்குமார் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் வியப்பூட்டும் ஒரு கணிதவியலாளர். உலகத்திலே பல்லாயிரக்கணக்கான துறைகளும் கலைகளும் உள்ள

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

செ. இரா.செல்வக்குமார்   நோபல்பரிசாளர் பி.வா. ஆண்டர்சன் அவர்களுடன் பேராசிரியர் க.பாசுக்கரன் இந்தக் கிழமையின் வல்லமையாளர் வியப்பூட்டும் ஓர் அறிவியலாள

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர்!

செ.இரா. செல்வக்குமார் இந்த வார வல்லமையாளர் கம்சாயினி குணரத்தினம் 29-02-2016 வல்லமையின் இவ்வார வல்லமையாளராகப் பாராட்டப்பெறுபவர் அகவை 27 நிரம்ப

Read More