நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 63

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் இடுக்கண் அழியாமை குறள் 621: இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை  அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில் சங்கடம் வரும

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 61

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்  61)  மடி இன்மை குறள் 601: குடியென்னுங் குன்றா விளக்கம் மடியென்னும் மாசூர மாய்ந்து கெடு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் – 59

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் - 59 ஒற்றாடல் குறள் 581: ஒற்றும் உரைசான்ற நூலும் இவையிரண்டும் தெற்றென்க மன்னவன் கண்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-56

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-56 56. கொடுங்கோன்மை குறள் 551: கொலைமேற்கொண் டாரிற் கொடிதே அலைமேற்கொண் டல்லவை செய்தொழுக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-55

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-55 55. செங்கோன்மை குறள் 541: ஓர்ந்துகண் ணோடா திறைபுரிந் தியார்மாட்டும் தேர்ந்துசெய் வஃ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-54

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-54 54. பொச்சாவாமை குறள் 531: இறந்த வெகுளியின் தீதே சிறந்த உவகை மகிழ்ச்சியிற் சோர்வு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-53

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-53 53. சுற்றந் தழால் குறள் 521: பற்றற்ற கண்ணும் பழைமைபா ராட்டுதல் சுற்றத்தார் கண்ணே

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் 308 – ‘ட்ரீ ஆம்புலன்ஸ்’ அப்துல் கனி

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ இந்த வார வல்லமையாளர் 308 – அப்துல் கனி உலக வெப்பமயமாதல் அதனால் ஏற்படும் வறட்சி பேரழிவு ஆகியவற்றிற்கு முக்கிய காரணம் காடுகள் அழிக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-52

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-52 52. தெரிந்து வினையாடல் குறள் 511: நன்மையும் தீமையும் நாடி நலம்புரிந்த தன்மையான்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-51

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்-51 51. தெரிந்து தெளிதல் குறள் 501: அறம்பொருள் இன்பம் உயிரச்சம் நான்கின் திறந்தெரிந்

Read More