நாலடியார் நயம் – 10

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  10. ஈகை  பாடல் 91 இல்லா இடத்தும் இயைந்த அளவினால் உள்ளஇடம் போல் பெரிதுவந்து - மெல்லக் கொடையொடு பட்ட குணனுடைய மாந்தர்க்கு அட

Read More

நாலடியார் நயம் – 9

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  9. பிறர் மனை நயவாமை பாடல் 81 அச்சம் பெரிதால் அதற்கின்பம் சிற்றளவால் நிச்சம் நினையுங்கால் கோக்கொலையால் - நிச்சலும் கும்பிக்க

Read More

நாலடியார் நயம் – 8

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  8. பொறையுடைமை பாடல் 71 கோதை யருவிக் குளிர்வரை நன்னாட பேதையோடு யாதும் உரையற்க - பேதை உரைப்பிற் சிதைந்துரைக்கும் ஒல்லும் வகைய

Read More

நாலடியார் நயம் – 7

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  7. சினம் இன்மை பாடல் 61 மதித்திறப் பாரும் இறக்க மதியா மிதித்திறப் பாரும் இறக்க - மிதித்தேறி ஈயுந் தலைமேல் இருத்தலால் அஃதறிவ

Read More

நாலடியார் நயம் – 6

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ   6. துறவு பாடல் 51 விளக்குப் புகஇருள் மாய்ந்தாங்கு ஒருவன் தவத்தின்முன் நில்லாதாம் பாவம் - விளக்குநெய் தேய்விடத்துச் சென்றிர

Read More

நாலடியார் நயம் – 5

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  5. தூய் தன்மை பாடல் 41 மாக்கேழ் மடநல்லாய் என்றாற்றும் சான்றவர் நோக்கார்கொல் நொய்யதோர் புக்கிலை - யாக்கைக்கோர் ஈச்சிற கன்னதோ

Read More

நாலடியார் நயம் – 4

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  4. அறன் வலியுறுத்தல் பாடல் 31 அகத்தாரே வாழ்வார்என் றண்ணாந்து நோக்கிப் புகத்தாம் பெறாஅர் புறங்கடை பற்றி மிகத்தாம் வருந்தி இர

Read More

நாலடியார் நயம் – 3

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 3. யாக்கை நிலையாமை பாடல் 21 மலைமிசைத் தோன்றும் மதியம்போல் யானைத் தலைமிசைக் கொண்ட குடையர் - நிலமிசைத் துஞ்சினார் என்றெடுத்துத

Read More

நாலடியார் நயம் – 2

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  2. இளமை நிலையாமை பாடல் 11 நரைவரும் என்றெண்ணி நல்லறி வாளர் குழவி யிடத்தே துறந்தார்; - புரைதீரா மன்னா இளமை மகிழ்ந்தாரே கோல்ஊன

Read More

நாலடியார் நயம் – 1

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நாலடியார் நயம் பதினெண் கீழ்க்கணக்கு நூல் தொகுப்பைச் சேர்ந்த வேளாண் வேதம் எனப் போற்றப்படும் நாலடியார் சமண முனிவர்களால் இயற்றப்பட

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-133

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 133. ஊடலுவகை குறள் 1321 இல்லை தவறவர்க் காயினும் ஊடுதல் வல்ல தவரளிக்கும் ஆறு அவுககிட்ட எந்த தப்பும் இல்லையின்னாலும் பிணங்கிநிக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-132

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 132. புலவி நுணுக்கம் குறள் 1311 பெண்ணியலார் எல்லாரும் கண்ணிற் பொதுவுண்பர் நண்ணேன் பரத்தநின் மார்பு பொம்பளைங்க எல்லாரும் தங்களோ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-131

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 131. புலவி குறள் 1301 புல்லா திராஅப் புலத்தை அவருறும் அல்லல்நோய் காண்கம் சிறிது பிணங்குத நேரம் அவுக அடையுத சங்கடத்த காணுததுக்க

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-130

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  130. நெஞ்சோடு புலத்தல் குறள் 1291 அவர்நெஞ் சவர்க்காதல் கண்டும் எவன்நெஞ்சே நீயெமக் காகா தது ஏ நெஞ்சே! அவுகளோட நெஞ்சம் அவுகளுக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-129

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  129. புணர்ச்சி விதும்பல் குறள் 1281 உள்ளக் களித்தலும் காண மகிழ்தலும் கள்ளுக்கில் காமத்திற் குண்டு மனசால நெனக்கையில கெடைக்க சந

Read More