இசைக்கவியின் மார்ச் மாத நிகழ்வுகள்!

தத்வாலோகா – குரு கேஸ் கம்பெனி இணைந்து வழங்கும் கேள்விக்கென்ன பதில்? தொடர் சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி வழங்குபவர் : இசைக்கவி ரமணன் (கடோபநிடதம் குறித்த வி

Read More

உன்னிலே நான் துளி என்னில்நீ உயிரொளி (பாடல்)

இசைக்கவி ரமணன் நீ என்பதா? இல்லை நானென்பதா? தனிமையில் உன்னை நான் நானென்பதா? தன்னந் தனிமையில் என்னை நான் நீயென்பதா? உன்விழி அசைவில் என்னு

Read More

என்னழகியே!

இசைக்கவி ரமணன்   மதுவெழுந்து மலராகி மலர்விரிந்து மனமாகி மனமுழுதும் உனதானதே மகரந்தம் கனவாகி இதழ்யாவும் நினைவாகி மணமெங்கும் பெயர்வீசுத

Read More

அன்பில் ஒன்றான சங்கம்

இசைக்கவி ரமணன் கனவிலே மேவும் விடியலில் வந்து காதில் கவிதைகள் சொல்கிறாய், அதை நினைவிலே பாடி வைக்கிறேன், உனை நாளெலாம் தேட வைக்கிறாய் மனதிலே த

Read More

சக்தி முற்றம்

இசைக்கவி ரமணன்   இருள் இருளே அஞ்சிப் பதறும் பேரிருள் இழைபிரியாமல் எழுந்து பரவி இனியொரு திசையே இலாதபடி இருந்தும் அசைந்தும் பராவி அவா

Read More

ஏழையினை மறந்துவிடாதே!

இசைக்கவி ரமணன்   உன்களிப்பு தர்மம் உன்விருப்பம் சிருஷ்டி உன்னிமைப்பு மாயம் உன்னிமைப்பே முக்தி! என்னசொல்லி என்னசெய்து உன்னை அறிவது?

Read More

என்மஹா ராணி!

இசைக்கவி ரமணன்   ஆயிரம் பேர்களால் என்ன? அவை யாவுமுன் கால்மூடும் மலரே! வாயி லிருப்பதா வாக்கு? அது வயிரவீ உன்மனப் போக்கு! பாயில் கிடக்க

Read More

என் காளிக்கு..

இசைக்கவி ரமணன்   பச்சைரத்தம் சொட்டச்சொட்டப் பட்டைநாக்கு பளபளக்கப் பரபரப்பாய் எதைவிழுங்கப் பார்த்திருக்கிறாய்? நீ படைக்குமுன்னே யாவும

Read More

பாதமலர் போதும்

இசைக்கவி ரமணன்   மலருக்குத் தேனழகோ மணமழகோ நிறமழகோ? என் மனதுக்கு நீயன்றி மற்றழகொன் றேது? மறையெல்லாம் சொன்னாலும் மற்றொருசொல் லேது?

Read More

சிக்காத அமரியல்லவா!

இசைக்கவி ரமணன் ஏறெழுந்து வந்துநெஞ்சைக் கூறுபோடும் தங்கமே! என்றன் கனவில் கவியில்வந்து இடிசிரிக்கும் சிங்கமே! என்னை ஏறெடுத்துப் பார்த்துவிட்டால

Read More

உன்றன் பிள்ளை நான் (பாடல்)

இசைக்கவி ரமணன்   உந்தன் பிள்ளை நான், என்றும் எந்தன் அன்னை நீ ஏங்கியேங்கி அழுவதுதான் என்றன் வாழ்க்கையோ? என்னைப் பார்த்துச் சிரிப்பத

Read More

என்னெதிரே வா உடனே!

இசைக்கவி ரமணன்   கண்ணிருந் தென்னபயன்? நீ காட்டவில்லை உன்வடிவை, நீ பெண்பிறந் தென்னபயன்? என் பேதைமையைத் தீர்க்கவில்லை மண்ணிருந் தென்னபயன்

Read More

திருக்குறள் இருக்கக் குறையொன்றுமில்லை (13)

இசைக்கவி ரமணன் முடிவுரை இப்படி, மனதால் நினைத்தல், வாயாற் புகழ்தல், உடம்பால் வணங்குதல் மூன்றையும் சேர்த்துக் கடவுள் வாழ்த்து என்னும் அதிகாரத்தில்

Read More