நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-117

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 117. படர் மெலிந்திரங்கல் குறள் 1161 மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க் கூற்றுநீர் போல மிகும் என் நேசம்ங்குத சங்கடத்த மத்தவங

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-116

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  116. பிரிவு ஆற்றாமை குறள் 1151 செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை பிரிஞ்சுபோவமாட்டன்னா எங்கிட்ட சொல்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-115

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 115. அலர் அறிவுறுத்தல் குறள் 1141 அலரெழ ஆருயிர் நிற்கும் அதனைப் பலரறியார் பாக்கியத் தால் ஊருக்குள்ளார பலபேர் எங்க நேசத்தப் (கா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-114

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  114. நாணுத் துறவுரைத்தல் மடலூர்தல்னா என்னன்னு மொதல்ல தெரிஞ்சிக்கிடுங்க. எம்புட்டு மொனஞ்சும் காதலிய அடைய முடியாத காதலன் கடைசியா ம

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-113

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 113. காதற் சிறப்புரைத்தல் குறள் 1121 பாலொடு தேன்கலந் தற்றே பணிமொழி வாலெயி றூறிய நீர் எங்கிட்ட இனிக்கப் பேசுத இவ முத்துப்பல்லுக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-112

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 112. நலம் புனைந்து உரைத்தல் குறள் 1111 நன்னீரை வாழி அனிச்சமே நின்னினும் மென்னீரள் யாம்வீழ் பவள் அனிச்சம் பூவே நீ மென்மையா மெத்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-111

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 111. புணர்ச்சி மகிழ்தல் குறள் 1101 கண்டுகேட் டுண்டுயிர்த் துற்றறியும் ஐம்புலனும் ஒண்தொடி கண்ணே உள கண்ணால பாத்து, காதால கேட்டு,

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-110

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 110. குறிப்பறிதல் குறள் 1091 இருநோக் கிவளுண்கண் உள்ள தொருநோக்கு நோய்நோக்கொன் றந்நோய் மருந்து இவளோட  மைபூசின கண்ணு பாக்குததுல ர

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-109

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 109. தகை அணங்குறுதல் குறள் 1081 அணங்குகொல் ஆய்மயில் கொல்லோ கனங்குழை மாதர்கொல் மாலுமென் நெஞ்சு நிக்குதது மோகினியா? மயிலா? காதுல

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-108

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 108. கயமை குறள் 1071 மக்களே போல்வர் கயவர் அவரன்ன ஒப்பாரி யாங்கண்ட தில் கொணத்துல மோசமானவரா (கயவரா) இருக்கவுக பாக்கதுக்கு நல்ல ம

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 107

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 107. இரவச்சம் குறள் 1061 கரவா துவந்தீயும் கண்ணன்னார் கண்ணும் இரவாமை கோடி உறும் இருக்கத ஒளிச்சிவையாம குடுக்குத கொணம் ஒடையவங்ககி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 106

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 106. இரவு குறள் 1051 இரக்க இரத்தக்கார்க் காணின் கரப்பின் அவர்பழி தம்பழி அன்று குடுக்குத அருகத இருக்கவருகிட்ட கையேந்துதல தப்ப

Read More