நாலடியார் நயம் – 26

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 26. அறிவின்மை பாடல் 251 நுண்ணுணர்வு இன்மை வறுமை, அஃதுடைமை பண்ணப் பணைத்த பெருஞ்செல்வம்; - எண்ணுங்கால் பெண்ணவாய் ஆணிழந்த பேடி

Read More

நாலடியார் நயம் – 25

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 25. அறிவுடைமை பாடல் 241 பகைவர் பணிவிடம் நோக்கித் தகஉடையார் தாமேயும் நாணித் தலைச்செல்லார் காணாய் இளம்பிறை ஆயக்கால் திங்களைச்

Read More

நாலடியார் நயம் – 24

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 24. கூடா நட்பு பாடல் 231 செறிப்பில் பழங்கூரை சேறணை யாக இறைத்துநீர் ஏற்றும் கிடப்பர், - கறைக்குன்றம் பொங்கருவி தாழும் புனல்வர

Read More

நாலடியார் நயம் – 23

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 23. நட்பிற் பிழை பொறுத்தல் பாடல் 221 நல்லா ரெனத்தாம் நனிவிரும்பிக் கொண்டாரை அல்லா ரெனினும் அடக்கிக் கொளல்வேண்டும் நெல்லுக் க

Read More

நாலடியார் நயம் – 22

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  22. நட்பாராய்தல் பாடல் 211 கருத்துணர்ந்து கற்றறிந்தார் கேண்மைஎஞ்ஞான்றும் குருத்திற் கரும்புதின் றற்றே; - குருத்திற்கு எதிர்

Read More

நாலடியார் நயம் – 21

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 21. சுற்றம் தழால் பாடல் 201 வயாவும் வருத்தமும் ஈன்றக்கால் நோவும் கவாஅன் மகற்கண்டு தாய்மறந் தா அங்கு அசாஅத்தான் உற்ற வருத்தம்

Read More

நாலடியார் நயம் – 20

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 20. தாளாண்மை பாடல் 191 கோளாற்றக் கொள்ளாக் குளத்தின் கீழ்ப் பைங்கூழ்போல் கேளீவ துண்டு கிளைகளோ துஞ்சுப; வாளாடு கூத்தியர் கண்போ

Read More

நாலடியார் நயம் – 19

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 19. பெருமை பாடல் 181 ஈதல் இசையாது இளமைசேண் நீங்குதலால் காத லவரும் கருத்தல்லர்; - காதலித்து ஆதுநாம் என்னும் அவாவினைக் கைவிட்ட

Read More

நாலடியார் நயம் – 18

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  18. நல்லினம் சேர்தல் பாடல் 171 அறியாப் பருவத்து அடங்காரோடு ஒன்றி நெறியல்ல செய்தொழுகி யவ்வும் - நெறியறிந்த நற்சார்வு சாரக்கெ

Read More

நாலடியார் நயம் – 17

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ பெரியாரைப் பிழையாமை பாடல் 161 பொறுப்பர்என்றெண்ணிப் புரைதீர்ந்தார் மாட்டும் வெறுப்பன செய்யாமை வேண்டும்; - வெறுத்தபின் ஆர்க்கு

Read More

நாலடியார் நயம் – 16

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 16. மேன் மக்கள் பாடல் 151 அங்கண் விசும்பின் அகல்நிலாப் பாரிக்கும் திங்களும் சான்றோரும் ஒப்பர்மன் - திங்கள் மறுவாற்றம்சான்றோர

Read More

நாலடியார் நயம் – 15

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  15. குடிப்பிறப்பு பாடல் 141 உடுக்கை உலறி உடம்பழிந்தக் கண்ணும் குடிப்பிறப் பாளர்தங் கொள்கையிற் குன்றார் இடுக்கண் தலைவந்தக் க

Read More

நாலடியார் நயம் – 14

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 14. கல்வி பாடல் 131 குஞ்சி யழகும் கொடுந்தானைக் கோட்டழகும் மஞ்சள் அழகும் அழகல்ல - நெஞ்சத்து நல்லம்யாம் என்னும் நடுவு நிலைமையா

Read More

நாலடியார் நயம் – 13

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 13 .தீவினை அச்சம் பாடல் 121 துக்கத்துள் தூங்கித் துறவின்கண் சேர்கலா மக்கள் பிணத்த சுடுகாடு - தொக்க விலங்கிற்கும் புள்ளிற்கும

Read More

நாலடியார் நயம் – 12

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  12. மெய்ம்மை பாடல் 111 இசையா ஒருபொருள் இல்லென்றல் யார்க்கும் வசையன்று வையத் தியற்கை - நசையழுங்க நின்றோடிப் பொய்த்தல் நிரைதொ

Read More