நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 75

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  75.அரண் குறள் 741: ஆற்று பவர்க்கும் அரண்பொருள் அஞ்சித்தற்  போற்று பவர்க்கும் பொருள் படையெடுத்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 72

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 72. அவை அறிதல் குறள் 711: அவையறிந் தாராய்ந்து சொல்லுக சொல்லின் தொகையறிந்த தூய்மை யவர் சொல்லுத வார்த்தையோட தன்மைய உணந்துக்கிட்ட

Read More

குறளின் கதிர்களாய்… (271)

செண்பக ஜெகதீசன் ஐயப் படாஅ தகத்த துணர்வானைத் தெய்வத்தோ டொப்பக் கொளல். - திருக்குறள் -702 (குறிப்பறிதல்) புதுக் கவிதையில்... சந்தேகப்படாமல் ஒரு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 71

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  71.குறிப்பறிதல் குறள் 701: கூறாமை நோக்கிக் குறிப்பறிவான் எஞ்ஞான்றும் மாறாநீர் வையக் கணி ஒருத்த

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 70

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  70.மன்னரைச் சேர்ந்து ஒழுகல் குறள் 691: அகலா தணுகாது தீக்காய்வார் போல்க இகல்வேந்தர்ச் சேர்ந்தொ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 69

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம் 69. தூது குறள் 681: அன்புடைமை ஆன்ற குடிப்பிறத்தல் வேந்தவாம் பண்புடைமை தூதுரைப்பான் பண்ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 68

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  68.வினைச்செயல் வகை குறள் 671: சூழ்ச்சி முடிவு துணிவெய்தல் அத்துணிவு தாழ்ச்சியுள் தங்குதல் தீது

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 65

-நாங்குநேரி வாசஶ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  65.சொல்வன்மை குறள் 641: நாநல மென்னும் நலனுடைமை அந்நலம் யாநலத் துள்ளதூஉம் அன்று காரியத்த சாதிக்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 64

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் விளக்கம்  64.அமைச்சு குறள் 631: கருவியும் காலமும் செய்கையும் செய்யும் அருவினையும் மாண்ட தமைச்சு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 63

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்  62. இடுக்கண் அழியாமை குறள் 621: இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை  அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில் சங்கடம் வ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் – 63

-நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள் இடுக்கண் அழியாமை குறள் 621: இடுக்கண் வருங்கால் நகுக அதனை  அடுத்தூர்வ தஃதொப்ப தில் சங்கடம் வரும

Read More