நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-127

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 127. அவர் வயின் விதும்பல் குறள் 1261 வாளற்றுப் புற்கென்ற கண்ணும் அவர்சென்ற நாளொற்றித் தேய்ந்த விரல் அவுக வருத வழிய எதிர்பாத்து

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-126

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 126. நிறையழிதல் குறள் 1251 காமக் கணிச்சி உடைக்கும் நிறையென்னும் நாணுத்தாழ் வீழ்த்த கதவு வெக்கம் ங்குத தாப்பாளக் கொண்டிருக்க அட

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-125

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 125. நெஞ்சோடு கிளத்தல் குறள் 1241 நினைத்தொன்று சொல்லாயோ நெஞ்சே எனைத்தொன்றும் எவ்வநோய் தீர்க்கு மருந்து மனசே! நேசத்தால வளந்த இந

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(292)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(292) செயற்பால செய்யா திவறியான் செல்வ முயற்பால தன்றிக் கெடும்.        - திருக்குறள் -437 (குற்றங்கடிதல்)

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-124

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 124. உறுப்புநலன் அழிதல் குறள் 1231 சிறுமை நமக்கொழியச் சேட்சென்றார் உள்ளி நறுமலர் நாணின கண் இங்ஙன நம்மள உட்டுப்போட்டு தூரதொலைவு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-123

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 123. பொழுதுகண்டு இரங்கல் குறள் 1221 மாலையோ அல்லை மணந்தார் உயிருண்ணும் வேலைநீ வாழி பொழுது பொழுதே! நீ சாயங்காலமா (மாலைப்பொழுது) 

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(291)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(291) இடிக்குந் துணையாரை யாள்வாரை யாரே கெடுக்குந் தகைமை யவர். - திருக்குறள் - 447  (பெரியாரைத் துணைக்கோடல்)

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-122

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 122. கனவுநிலை உரைத்தல் குறள் 1211 காதலர் தூதொடு வந்த கனவினுக் கியாதுசெய் வேன்கொல் விருந்து சங்கடத்தோட ஒறங்கையில என்மேல நேசம் வ

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-121

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 121. நினைந்தவர் புலம்பல் குறள் 1201 உள்ளினும் தீராப் பெருமகிழ் செய்தலால் கள்ளினும் காமம் இனிது குடிக்குத நேரம் மட்டும் போத தரு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-119

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 119. பசப்புறு பருவரல் குறள் 1181 நயந்தவர்க்கு நல்காமை நேர்ந்தேன் பசந்தவென் பண்பியார்க் குரைக்கோ பிற என்னைய நேசிச்சவரு பிரிஞ்சி

Read More

குறளின் கதிர்களாய்…(290)

செண்பக ஜெகதீசன் குறளின் கதிர்களாய்...(290) அழிவதூஉ மாவதூஉ மாகி வழிபயக்கு மூதியமுஞ் சூழ்ந்து செயல்.        - திருக்குறள் -461 (தெரிந்து செயல்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-117

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 117. படர் மெலிந்திரங்கல் குறள் 1161 மறைப்பேன்மன் யானிஃதோ நோயை தறைப்பவர்க் கூற்றுநீர் போல மிகும் என் நேசம்ங்குத சங்கடத்த மத்தவங

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்-116

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ  116. பிரிவு ஆற்றாமை குறள் 1151 செல்லாமை உண்டேல் எனக்குரை மற்றுநின் வல்வரவு வாழ்வார்க் குரை பிரிஞ்சுபோவமாட்டன்னா எங்கிட்ட சொல்

Read More