வல்லமையாளர் விருது !

    (மே 7 - 13, 2012)   திவாகர் சில்லறை விஷயங்கள் என்பதாக ஒரு நகைச்சுவை கட்டுரை ஒன்றினை சென்ற நூற்றாண்டின் மிகச் சிறந்த எழுத்தாளர்களில் ஒருவரான 'க

Read More

சென்றவார வல்லமையாளர்

        திவாகர் 'உழைப்பின் வாரா உறுதிகள் உண்டோ?' இந்த வார வல்லமையாளராக உடனடியாக அறிவிப்பதற்கு இந்த ஒரு வார்த்தை என்னை ஒர

Read More

சென்ற வார வல்லமையாளர் விருது!

திவாகர் ஒவ்வொரு வாரமும் வல்லமையாளர் ஒருவரைத் தேர்ந்தெடுக்கும் பொறுப்பு எனக்குக் கொடுக்கப்பட்டுள்ளதால் எனக்கு ஒரு சிறிய திருப்தியும் வருத்தமும் உண்டு.

Read More

இந்த வார வல்லமையாளர் விருது (ஏப்ரல் 23 – 29, 2012)

  வல்லமை அன்பர்கள் கூடி, வாரம்தோறும் வல்லமை விருது வழங்கலாம் என்பதுதிட்டம். நமது கால அளவாக, திங்கள் முதல் ஞாயிறு வரை என வைத்துக்கொள்வோம். இந்த ஒ

Read More