கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கட்டி அணைக்கின்றாள் .கண்ணிநுண் தாம்பாலே கட்டிய மாற்றாந்தாய் கண்ணனை: -ஒட்டி உறவாடும் கண்ணபிரான் ஓரிரவில் மஞ்ஞை(மயில்) இறகுடைய விஷ்ணு இவர்’’.....

Read More

கேசவ் வண்ணம் கிரேசி எண்ணம்

கரதூ ஷணர்கள் பரலோகம் செல்ல நரவேஷம் இட்டாய்கண் ணர்க்குமுன் -வரவர்ஷம்(வர மழை) அண்டர்கோன்(இந்திரன்) கண்களாய், ஆவினம் காத்திட சுண்டுவிரல் கொண்டாய்க

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

விலக்க விருப்பம் , விரைந்து நெருங்கும் விளக்கம் தெளிவு விடியல் -கலக்கம் இனிநமக்(கு) இல்லைநாம் கண்ணனைப் போல தனிமரத் தோப்பில் திளைப்பு....! இய

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

சேதாரம் மேனிக்கே சாவில்லை ஆன்மனுக்கு ஆதாரம் விஷ்ணு அவதாரர், -ஸ்ரீதாரர் (ஸ்ரீதேவியைத் தரித்தவர்) வேகாது, தண்ணீரில் வீழ்ந்தும் நனையாது சாகாத அவ்வ

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

"உதிநுதல் சூடி, நதிகங்கை ஆடி(நீராடி) சதிபதியாய் ஷீரடி சாயி, -அதிபதி, பாபா வழிசென்று, பாமா உதவியில் தீபா வளிகாண் தினம்"....கிரேசி மோகன்....! மோதக மூ

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கோபத்தில் ராமன் கணையெடுத்து கர்ஜிக்க ஆபத்(து) உணர்ந்த அலையரசன் - சாபத்துக்(கு) அஞ்சி சகியோடு அண்ணல் சரணாகதி: அஞ்சனைசேய் வாசிவேகன் அங்கு....!

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

ஆலில் மிதந்தவா ஆழ்வார்கள் பாசுர நூலில் நிறைந்தவா நந்தலாலா -தோளில் திருத்துழாய் பூண்ட திருவோணத் தானே கருத்தில் கலந்துவளைக் காப்பு....! ''படிக

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

மாட்டுக்குக் கால்களைக் காட்டாது கண்ணன்தன் பாட்டுக்குத் தட்டல் தபேலாவை: -கோட்டுக்குள் போட்டதற்கு இந்தியன்இன்க் பூசிய கேசவ்கை போட்டிருக்கும் காப்

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

முலைகனத் தாயை அலைக்கழிய விட்டு கொலைகுண பூதனை கொங்கை -மலைசுவைத்தாய் அந்நஞ்சைப் பாம்பின்மேல் ஆடி ஜெரித்தவன்பால் நன்நெஞ்சே நிற்பாய் நினைந்து....கி

Read More

டாக்டர் ஸ்ரீதர்….!

செல்லப் பிள்ளை ஸ்ரீதர் ------------------------------- மருந்துக்கு அடங்காதது மந்திரத்துக்கு அடங்கும் என்பார்கள்....டாக்டர்.ஸ்ரீதரிடம் ஆஸ்த்மா

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

’’பசுவரும் முன்னே, விஸுவரூபர் பின்னே, கொசுவாகக் காண்டீபர் கெஞ்ச ,-’’அசுவரதம் ஏறு முதலில், அருச்சுனாபின் கீதையின் சாறுண்டு கொல்நூறு பேரு’’.... க

Read More

கேசவ் வண்ணம் – கிரேசி எண்ணம்

கொச்சு பிரகலாதன் கொஞ்சு மழலையில் உச்சரிக்க நாமம் உரத்தப்போ -உச்சி குளிர்ந்தவன் உச்சியைக் கோதிய சிங்கம் மெலிந்துகர் ஜிக்க மியாவ்....! ஏந்தி இ

Read More