நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 103

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 103. குடி செயல்வகை குறள் 1021 கருமம் செயவொருவன் கைதூவேன் என்னும் பெருமையிற் பீடுடைய தில் கடமையச் செய்யுததுக்கு ஒருத்தன் சொணங

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 102

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 102. நாணுடைமை குறள் 1011 கருமத்தால் நாணுதல் நாணுத் திருநுதல் நல்லவர் நாணுப் பிற வேண்டாத கெட்ட காரியத்த செய்யுதவன் வெக்கப்படு

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 101

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 101. நன்றியில் செல்வம் குறள் 1001 வைத்தான்வாய் சான்ற பெரும்பொருள் அஃதுண்ணான் செத்தான் செயக்கிடந்த தில் வேணுமட்டும் வீடுமுழுக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 100

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 100. பண்புடைமை குறள் 991 எண்பதத்தால் எய்தல் எளிதென்ப யார்மாட்டும் பண்புடைமை என்னும் வழக்கு யாராயிருந்தாலும் அவுக கூட எளிமையா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 99

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 99. சான்றாண்மை குறள் 981 கடனென்ப நல்லவை யெல்லாம் கடனறிந்து சான்றாண்மை மேற்கொள் பவர்க்கு நாம செய்ய வேண்டிய கடம இதுனு உணந்துகி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 98

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 98. பெருமை குறள் 971 ஒளியொருவற் குள்ள வெறுக்கை இளியொருவற் கஃதிறந்து வாழ்தும் எனல் ஒருத்தனோட வாழ்க்கைக்கு ஒளி தருதது மன உற்சா

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 97

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 97. மானம் குறள் 961 இன்றி அமையாச் சிறப்பின ஆயினும் குன்ற வருப விடல் கட்டாயமா செஞ்சு முடிக்க வேண்டிய வேலையின்னாலும் அதால தன்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 96

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 96. குடிமை குறள் 951 இற்பிறந்தார் கண்ணல்ல தில்லை இயல்பாகச் செப்பமும் நாணும் ஒருங்கு பாரபட்சம் பாக்காத நடுவுநெலமையும், ஆர்ப்ப

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 95

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 95. மருந்து குறள் 941 மிகினும் குறையினும் நோய்செய்யும் நூலோர் வளிமுதலா எண்ணிய மூன்று மருத்துவம் படிச்சுவுக சொல்லுத வாதம், பி

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 94

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 94. சூது குறள் 931 வேண்டற்க வென்றிடினும் சூதினை வென்றதூஉம் தூண்டிற்பொன் மீன்விழுங்கி அற்று நிச்சயம் செயிக்கப் போகுதோம்னு தெர

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 93

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 93. கள்ளுண்ணாமை குறள் 921 உட்கப் படாஅர் ஒளியிழப்பர் எஞ்ஞான்றும் கட்காதல் கொண்டொழுகு வார் கள்ளு குடிக்க பழக்கம் இருக்கவுகளப்

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 92

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 92. வரைவின் மகளிர் குறள் 911 அன்பின் விழையார் பொருள்விழையும் ஆய்தொடியார் இன்சொல் இழுக்குத் தரும் நேசமில்லாம பணத்து மேல ஆச வச

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 91

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 91. பெண் வழிச்சேறல் குறள் 901: மனைவிழைவார் மாண்பயன் எய்தார் வினைவிழைவார் வேண்டாப் பொருளும் அது பொஞ்சாதி மேல ஆச வச்சி அவ பேச்சக

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 90

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 90. பெரியாரைப் பிழையாமை குறள் 891: ஆற்றுவார் ஆற்றல் இகழாமை போற்றுவார் போற்றலுள் எல்லாம் தலை ஏத்துக்கிட்ட காரியத்த நல்லமொறை

Read More

நெல்லைத் தமிழில் திருக்குறள்- 89

நாங்குநேரி வாசஸ்ரீ 89. உட் பகை குறள் 881: நிழல்நீரும் இன்னாத இன்னா தமர்நீரும் இன்னாவாம் இன்னா செயின் இன்பம் தருத நெழலும் தண்ணியும் கேடு வெளைவிக

Read More