தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே!

பேரா.பெஞ்சமின் லெபோ பகுதி 3 - இ : எப்படி வந்திருக்கும் 'முயற்சித்தான்' ? சென்ற பகுதியை இப்படி முடித்திருந்தேன் : இனி அடுத்த பகுதியில்,"  'முயற்சித

Read More

தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே? – பகுதி – 3 – ஆ

பேரா. பெஞ்சமின் லெபோ முயற்சித்தல் : எப்படிப் பிழை ஆகிறது! சென்ற  பகுதியின் இறுதியில்,'முயற்சித்தல், முயற்சித்தான்...என்பன எப்படிப் பிழைகள் ஆகின்றன எ

Read More

தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே! – பகுதி – 3

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ அ : முயலல், முயற்சித்தல்... உங்கள் கவனத்துக்கு :- இந்தப் பகுதி முதல் இரண்டு பகுதிகள் போல இராது..- இதன் தொடர்ச்சியைப் ப

Read More

தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே! -பாகம் 2 –

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ - பிரான்சு வேண்டாம், வேண்டா  எது சரி ? இக்கட்டுரையின் முன்னுரையில் ('பாகம் ஒன்று காண்க)'இலக்கணம் என்றதும்  விளக்கெண்ணை

Read More

தவறின்றித் தமிழ் எழுதுவோமே! -பாகம் 1 முன்னுரை

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ , பிரான்சு எல்லாருக்கும் வணக்கம்.! தமிழில்தான் எத்தனை எத்தனை தளங்கள் அதில்தான் எத்தனை எத்தனை வளங்கள்! தனக்கெனத் தனித் த

Read More

விவிலிய விழுமங்களை வாழ்ந்து காட்டிய அன்னை!

பேராசிரியர் பெஞ்சமின் லெபோ, பிரான்சு ஆண்டுதோறும், திசம்பர்த்  திங்கள் வந்தால் போதும், கிறிஸ்துவைப் பிறக்க வைக்கிறோம்! மார்ச், ஏப்பிரல் வந்தால் கிற

Read More

தங்கப் பா தரும் தங்கப்பாவுக்கு நான்கு முகங்கள் !

பேராசிரியர்  பெஞ்சமின் லெபோ, பிரான்சு 'சோளக்கொல்லை பொம்மைக்கு'ச் சாகித்திய அகாதமி பரிசு - செய்தி கேட்டுச்  செவி குளிர்ந்தேன் ;மனதில் மகிழ்ச்சிப்  பூக

Read More