நாகரிக மனிதனின் வியாதிகளும் காட்டுமிராண்டிகளின் உணவுமுறையும் (3)

செல்வன் கொலஸ்டிரால் என்பது என்ன? 1) மிக ஆபத்தான நச்சுபொருள் 2) உடலுக்கு மிக அத்தியாவசியமான மூலப்பொருள். இரண்டில் எது சரி? இரண்டாவதுதான். கொலஸ்டிர

Read More

நாகரிக மனிதனின் வியாதிகளும் காட்டுமிராண்டிகளின் உணவுமுறையும்

-செல்வன் பிளட் பிரஷர், கொலஸ்டிரால், சர்க்கரை வியாதி இவை மூன்றும் நாகரிக மனிதனின் வியாதிகள் என அழைக்கபடுபவை. ஏன் எனில் காட்டுமிராண்டி சமூகங்களில் இந்த

Read More

நாகரிக மனிதனின் வியாதிகளும் காட்டுமிராண்டிகளின் உணவுமுறையும்

செல்வன்  இந்தக் கட்டுரை தொடர் கொல்ஸ்டிரால், ரத்த அழுத்தம், டயாபடீஸ் முதலிய நாகரிக மனிதனின் வியாதிகளுக்கும் நம் உணவு வாழ்க்கை முறைக்கும் இருக்கும் தொட

Read More