அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் அருவூலம் – 9

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் அருவூலம் - ஊட்ஸி அருங்காட்சியகம், போல்ஸானோ, இத்தாலி. சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் 1991ம் ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் 19ம் நாள். ம

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் – 8

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் : வ.உ.சிதம்பரனார் பிறந்த இல்லம் அருங்காட்சியகம், ஒட்டப்பிடாரம், தமிழகம், இந்தியா. சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் உலகின் வெவ

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் : (7)

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் : வ.உ.சிதம்பரனார் பிறந்த இல்லம் அருங்காட்சியகம், ஒட்டப்பிடாரம், தமிழகம், இந்தியா. சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் இன்று நாம்

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் : பெர்காமோன் கோயில் – பெர்காமோன் அருங்காட்சியகம், பெர்லின், ஜெர்மனி (6)

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் இஸ்லாமிய கலைப்பொருட்கள் கண்காட்சி கூடத்திலிருந்து மீண்டும் உங்களை பெர்காமான் கோயில் பிரகாரப் பகுதிக்கு அழைத்து வருகின்றேன்.

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் 5

5. இஸ்லாமிய கலைப்பண்பாட்டு சேகரிப்புக்கள், பெர்காமோன் அருங்காட்சியகம், பெர்லின், ஜெர்மனி சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் இன்னமும் நாம் பெர்லின் பெர்காமோன் அருங

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம்- 5000 ஆண்டு பழம் நகரம் ஊருக், பெர்காமோன் அருங்காட்சியகம், பெர்லின், ஜெர்மனி (4)

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் இன்றைய தெற்கு ஈராக் நகரமாக அறியப்படும் வார்க்கா (Warka) முந்தைய மெஸொப்போட்டேனியாவின் ஊருக் என்ற பெயர் கொண்டு அழைக்கப்பட்டதொரு நகரம

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் (3) – பெர்காமோன் அருங்காட்சியகம் பெர்லின், ஜெர்மனி

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் அருங்காட்சியகம் : பெர்காமோன் அருங்காட்சியகம் நகரம் : பெர்லின் நாடு :ஜெர்மனி தொடங்கப்பட்ட ஆண்டு :1930 சிறப்புகள் : தொல்லியல் ஆய

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம் (2) – பெர்லின், ஜெர்மனி

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் ஜெர்மனியில் எனது கடந்த 14 ஆண்டு கால வாசத்தில் 50க்கும் மேற்பட்ட அருங்காட்சியகங்களுக்குச் சென்று வந்திருக்கிறேன். நான் வாழ்கின்ற பா

Read More

அருங்காட்சியகம் ஓர் அறிவுக் கருவூலம். (1)

சுபாஷிணி ட்ரெம்மல் 1. அறிமுகம் கற்றல் என்பது இளம் பிராயத்தோடு நின்றுவிடக் கூடிய ஒன்றல்ல. எந்த ஒரு சமூகம் கற்றலுக்கும் புதிய விஷயங்களின் தேடுதல்களுக்

Read More