மண்டைப் பாணர் – ஓர் ஆய்வு

-ஆ.ஜெயகணேஷ் முன்னுரை      பாணர் குறித்த செய்திகள் சங்கப் பாடல்களிலும் தொல்காப்பியத்திலும் காணப்படுகின்றன. இப்பாணர் மூன்று வகையினர் என்று கூறுவர் அ

Read More