என்னைத் தேடிய நான்

இரா.ச.இமலாதித்தன்     நொடிகளைக் கொன்ற நிமிடங்களெல்லாம் சட்டென்று கடந்து போகும் நாழிகைக்குள் தொலைத்த வருடங்களை தேடிக்கொண்டிருந்தது...நாட்களோடு மாதமா

Read More

விழிகளின் மழையில்

ச. இமலாதித்தன்   மண்ணை பழித்துக் கொண்டிருந்தது மேகக்குழுமம்... விண்ணை சூழ்ந்த வெள்ளை மின்னலால் கிழித்தெறியப்படுகிறது வானம்... ஆழ்ந்த இருளின

Read More