அன்புள்ள மணிமொழிக்கு

நபிதாஸ் அன்புள்ள மணிமொழிக்கு, அன்பு தந்தையின் அன்பான அறிவுரைகள். மகளே ! அன்று செல்வச் செழிப்பில் ஏக்கம்; தேக்கம். இன்றோ அதனை வென்று மனித நடைமு

Read More