காதலின் கையெழுத்து!

பாகம் பிரியாள்கனவின் விளிம்பில் ஒட்டிக் கொண்டிருந்த பொழுது, காற்றின் கையெழுத்தைப் பூவின் இதழ்களிலும், அலைஅலையாய் கலைந்து கிடக்கும் நெல்லின் தலையிலும்

Read More