சிறுவர் பாடல்

தேடிப் பாரு!

 

கவிநயா

மழை மழை மழை மழை பாரு!
மேகத்துல போயி ஓட்டை போட்டதாரு?

சிலு சிலு சிலு சிலு காத்து பாரு!
காத்துக்குள்ள ஏசியை வெச்ச தாரு?

பள பள பள பள மின்னல் பாரு!
வானத்துல வெள்ளிக் கோடு போட்டதாரு?

டம டம டம டம இடி பாரு!
மேலே போயி பட்டாசு வெச்சதாரு?

பகலுக்கு சூரியனைத் தந்ததாரு?
இராத்திரிக்கும் கூட நிலா உண்டு பாரு!

காடெல்லாம் மரஞ்செடி நட்டதாரு?
கடலெல்லாம் உப்பக் கொட்டிப் போட்டதாரு?

பூவுக்குள்ள தேனை வெச்சுப் பாத்ததாரு?
பூமிக்குள்ள மூச்சுக் காத்த வெச்சதாரு?

சிப்பிக்குள்ளே முத்தக் கொண்டு சேத்ததாரு?
சிந்திச்சாக்க பதில் உண்டு தேடிப் பாரு!

படத்திற்கு நன்றி:

http://www.golberz.com/2011/01/most-beautiful-rain-photos.html

 

Print Friendly, PDF & Email

Comment here