தால் மக்கானி

ஜெயஸ்ரீ ஷங்கர் வட மாநில உணவில் மிகவும் முக்கியமாக பூரி, ரோட்டி, சாதத்திற்கும் தொட்டுக் கொள்ள விரும்பிச் சமைக்கும் சைட் டிஷ்  தால் மக்கானி தான்.

Read More