மேகலா இராமமூர்த்தி

பொங்கட்டும் தைப்பொங்கல்!!

  மேகலா இராமமூர்த்தி   வருகின்றாள் தைமகள்தான் நம்வாசல் நோக்கியே! வாருங்கள் வரவேற்போம் அவளைநாம் அன்போடு! வாசலில் கோலமிட்டு வண்ணப்பொடி தூவிடுவோம்! பூசல்கள் நீக்கியே ஒன்றுகூடி மகிழ்ந்திடுவோம்!...