பார்வதி இராமச்சந்திரன்

எழுத்தாளர்

ஞாயிறு போற்றுதும்!..ஞாயிறு போற்றுதும்!!

பார்வதி இராமச்சந்திரன் ஒளி தந்து இருள்நீக்கி நலம் தந்து வளம் சேர்க்கும் ஒப்பிலா கதிரவனை வணங்குவோம்!   மழை தந்து மண்ணுலகம் மகிழ்வித்து அருள் செய்யும் பர்ஜன்யன்...