ராஜி வெங்கட்

ராஜி வெங்கட்

உன்னத உழவர்கள்

ராஜி வெங்கட் பொங்கும் மங்களம் தங்கிடவே மண்ணில் எங்கும் விளைந்திடவே அங்கு வளர்நெல் சிரித்திடவே அன்னைபூமி தந்த வாழ்வில் மண்ணைப் போற்றி மகிழ்ந்து தன்னுயிர் உழைப்பை ஈந்த...