நூ.த.லோக சுந்தரம்

எழுத்தாளர்

சீர்காழி -அக்கினிபுரீசுவரர்

    உ நமசிவாய   ஞானசம்பந்தரின் சீர்காழியில் அக்கினிபுரீசுவரர் திருக்கோயில்     கருத்துரை 'முத்துமுதலி' மயிலை   தமிழகத்து சித்தாந்த சைவநெறியின் திருமுறைகளாம், தேவாரம்...

ஆடகேச்சுரம – (ஹாட்கேஷ்வர்)* – ஓர் தேவார வைப்புத்தலம

                                                                                           உ                                                                                    நமசிவய                                         மேல் பாரதத்தில் புகழ்ஓங்கும்                                                 ஆடகேச்சுரம்                                                   (ஹாட்கேஷ்வர்)*                                           ஓர்...