தி.சுபாஷிணி

தி. சுபாஷிணி (செம்மொழித் தமிழாய்வு மத்திய நிறுவனம், சென்னை

வருவாய்.. தருவாய்… ஒளிர்வாய்….!

தி.சுபாஷிணி மார்கழி மயங்கி தைதன் மலர்விழி மெல்லவே மலர மன்பதை யல்லாம் ஒளிவெள்ளம் மலர்ந்தன உயிரோட்டம் ஓங்கின ஞாயிறின் அறிவூட்டம் தங்கிருள் அனைத்து ஒருமுத்தம் தங்கேன் இனியென...