-செண்பக ஜெகதீசன்

சுதேசி இயக்கத்திற்கு
ஜெயம்தான் எப்போதும்…

சுரண்டிய வெள்ளையனை
விரட்டிச்
சுதந்திரம் பெற்றோம்…

இப்போது,
சுதந்திரமாய்ச் சுரண்டுவது
சுதேசி இந்தியர்தான்…!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *