அருண் காந்தி

இந்தியா-இன்னும் கட்டமைக்கப்பட வேண்டும்!

அருண் காந்தி சுதந்திரம்-கருவுற்ற நிலங்களின் கனவு. ஒரு தேசத்தின் வரலாறு அதன் சுதந்திர காலகட்டத்திலிருந்து தான் தோன்றுகிறது. தேசத்தின் வளர்ச்சியை சுதந்திரத்திற்குப் பின்பு இருந்து தான் கணக்கிடுகின்றனர். தேசம்...

உணர்வுகள் – உணரு அவை விற்பனைக்கல்ல!

அருண் காந்தி பொதுவாக மனித உணர்வில் உடலுணர்வு, மன உணர்வு என இருவகை உண்டு.  பிறர் தொடுதலும், தொடுதல் இன்றி உடல் வழி தாமாகவே உணர்தலும் முதலாவது....