ஜெயஸ்ரீ

சுரண்டலில் இந்தியா..!

ஜெயஸ்ரீ அரசியல் சுதந்திரத்தை அள்ளிக்கொள்ள ஆனந்த சுதந்திரம் அடையவில்லை.. ஆங்கிலேயனே ஆண்டிருக்கலாம்... கட்டுக்கோப்பாகவே இருந்திருக்கும்...! இன்றென்ன வாழுது வெறும்.. அரசியல் சுரண்டல் இந்தியாவில்..! சுதந்திரக் கனவில் குரல்...