தி. சுபாஷிணி

வருவாய்.. தருவாய்… ஒளிர்வாய்….!

தி.சுபாஷிணி மார்கழி மயங்கி தைதன் மலர்விழி மெல்லவே மலர மன்பதை யல்லாம் ஒளிவெள்ளம் மலர்ந்தன உயிரோட்டம் ஓங்கின ஞாயிறின் அறிவூட்டம் தங்கிருள் அனைத்து ஒருமுத்தம் தங்கேன் இனியென...

சிலிர்ப்பித் தெறித்தன நீர்ப்பரல்கள்

தி. சுபாஷிணி   பாசாங்கற்ற, வலிந்து மேற்கொள்ளாத, இயல்பான எந்த நட்பும், எந்தக் காதலும், எந்தக் காமமும் சம்பந்தப்பட்டவர்களை மேலும் அழகாக்கும். எல்லா மனிதனும், எல்லா மனுஷியும்...